Мобільна версія

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 14, 2016

В. Н. Орловд. э. н., проф., заведующий кафедрой экономики предприятий и корпоративного управления Одесской национальной академии связи им. А.С. ПоповаГ. А. Отливанскаяк. э. н., доц., доцент кафедры экономики предприятий и корпоративного управления Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова

ИНВЕСТИРОВАНИЕ СФЕРЫ ИКТ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

V. OrlovDoctor in economics, professor, department of enterprises economy and corporate management of A. S. Popova Odessa National Academy of TelecommunicationsG. OtlyvanskaPHD in economics, associate professor, department of enterprises economy and corporate management of A. S. Popova Odessa National Academy of Telecommunications

INVESTING OF UKRAINIAN ICT IN MODERN CONDITIONS

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївС. В. Бреуск. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

M. DenysenkoDr. S. (Econ.), Professor, Professor of Department of Business Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, KyivS. BreusPhD (Econ.), Docent, Docent of Department of Business Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: BASIC TENDENCIES AT THE MARKET OF LABOUR

В. М. Дибак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ФОРМІ ГУДВІЛУ

V. DybaCandidat of Sciences (Ph. D.) in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Entrepreneurship Activities Accounting Department of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

IDENTIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS IN THE FORM OF GOODWILL

С. І. Дробязкок. е. н., доцент, професор РАЕ ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпропетровськ, професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін, ВМУРоЛ "Україна", м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

S. DrobyazkoCandidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor of the Russian Academy of Natural Sciences Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnepropetrovsk, Ukraine Professor Chair of Accounting and General Economic Disciplines, Open University of Human Development "Ukraine"

CURRENT STATUS AND TRENDS OF FINANCIAL SERVICES MARKETS IN UKRAINE

Н. Б. Демчишакк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівМ. Б. Швецьстудентка напряму підготовки "Фінанси і кредит", Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

N. Demchyshakcandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, monetary circulation and credit, Ivan Franko National University of L'vivM. Shvetsstudent of straight preparations "Finances and credit", Ivan Franko National University of L'viv

FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCIAL REGULATION OF INNOVATION AND DIRECTIONS OF ITS IMPLEMENTATION IN NATIONAL PRACTICE

Н. В. Зачосовак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиІ. В. Горячківськаздобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиВ. М. Недзельськиймагістрант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ ІНТЕРФЕЙСНІЙ БЕЗПЕЦІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. ZachosovaPhD in Economics, associate professor, assistant professor of management and economic security department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, CherkasyI. Horyachkivskaresearcher of management and economic security department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, CherkasyV. Nedzel'skyimaster of management and economic security department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

THE ORGANIZATION OF COMBATING RISKS FOR INTERFACE SECURITY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTITIES

Н. О. Сагалаковак. е. н., доцент, докторант кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

N. SagalakovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral Seeker of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

THE EXPERT SYSTEM OF FORMATION OF THE TOURISM PRODUCT PRICE

А. Т. Козловськийаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

НАПРЯМИ КОНТРОЛІНГУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЕТАПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

A. Kozlovskyypostgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

AREAS OF INVESTMENT ACTIVITIES CONTROLLING IN ACCORDANCE WITH INVESTMENT PROJECT STAGES

Гаджиева Севда Тофик кызыдоктор философии по экономике, доцент кафедры "Аграрной политики и мировой экономики" Азербайджанского Государственного Аграрного Университета

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Hajiyeva Sevda TofigPhD in economics

THE CURRENT STATE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN AND THEIR PROSPECTS

М. М. Шевченкок. філос. н., доцент, докторант, Національний педагогічний університет ім. М.П. ДрагомановаО. Г. Давиденкоаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ "СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ": СМИСЛОВИЙ ПРОСТІР ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ЗМІСТУ

М. ShevchenkoCandidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Docent, Doctoral Сandidate National Pedagogical Dragomanov UniversityO. DavydenkoPostgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPT OF "SOCIAL AND POLITICAL STABILITY": SEMANTIC RANGE OF PUBLIC MANAGEMENT CONTENT

О. І. Дудкааспірант, Академія муніципального управління

ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

O. Dudkapostgraduate student, Academy of Municipal Administration

OBJECTIVE NECESSITY STATE REGULATION OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Г. М. Савранськааспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА"

G. SavranskaPostgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF CONCEPTION "SOCIAL SECURITY"

К. С. Глущенкоаспірант кафедри державного менеджменту, Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

K. Glushchenkopostgraduate in department of public management, National academy for public administration under the President of Ukraine

MODERN MECHANISMS OF GOVERNMENTAL IMAGE FORMATION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALISYS

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2016

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

ТОВ "ДКС Центр"