Мобільна версія

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 5, 2017

О. В. Манжурад. е. н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

О. ManzhuraDoctor of Economics, Associate Professor of Economics and Applied Economics, Poltava University of Economics and Trade", Poltava

FOREIGN EXPERIENCE OF STRUCTURAL-INVESTMENT ECONOMY: PROSPECTS FOR UKRAINE

В. В. Бонаревк. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. BonarevPhD (Econ.), аssistant of the department of accounting, audit and economic analysis, Chernivtsi National University named Yuri Fedkovich, Chernivtsi

THE THEORETICAL BASIS FOR MANAGEMENT OF TRANSACTION COSTS EFFECTIVE ENTERPRISE COMPANY

Ю. О. Гармашовак. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

J. Garmashovacandidate of economic sciences, Classic private university, Zaporizhzhia

THE CURRENT STATE OF THE BANKING SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

О. С. Богмак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ БЮДЖЕТНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Е. BogmaCandidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

FEATURES OF EVALUATION OF HAVING A SPECIAL PURPOSE PROGRAMS OF COUNTERACTION TO THREATS TO BUDGETARY SAFETY OF UKRAINE

О. В. Баженовак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївЮ. М. Чернишекономіст Департаменту монетарної політики та економічного аналізу, Національний банк України, м. Київ

ЗОВНІШНЯ ДЕРЖАВНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: РИЗИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. BazhenovaPhD, Associate Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, KyivY. Chernysheconomist of the Monetary Policy and Economic Analysis Department, National Bank of Ukraine, Kyiv

EXTERNAL PUBLIC DEBT: RISKS FOR UKRAINE'S ECONOMY

Ye. BohuslavskiyPhd of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Political Economy Department, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics M. Bobroa student, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics

FEASIBILITY OF ENTERPRISE CONCENTRIC DIVERSIFICATION UNDER THE ECONOMIC CRISIS CONDITIONS

Є. І. Богуславськийк. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. ХарківМ. К. Бобростудентка, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСУ КОНЦЕНТРИЧНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Н. В. Смирновак. е. н., викладач, Криворізький коледж національного авіаційного університету

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

N. SmirnovaPh.D, teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University

TECHNOLOGY TRANSFER AS A MEANS OF FORMING A NATIONAL MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

А. О. Наторінак. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

БАЗИС ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО РИТЕЙЛУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ

A. NatorinaPhD (Economics), Senior Lecturer, The Department of Marketing and Management, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky

THE BASIS FOR TRADITIONAL RETAIL INTENSIFICATION IN TERMS OF DIGITALIZATION

В. І. Охотак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

V. OkhotaPhD, Associate Professor, Ternopil national economic university

WAYS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES

К. О. Бояриновак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ В ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

К. BoiarynovaPhD. (Economics), Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

COMPLEX APPROACH TO DETERMINATION OF MANAGEABILITY OF ECONOMIC FUNCTIONING IN INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES

М. М. Коханаспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. KohanPostgraduate of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASSESMENT OF MARKETING POTENTIAL OF PHARMACEUTICAL COMPANY

К. Ю. Полякздобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

K. PolyakResearcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

STATISTICAL ANALYSIS OF EMERGENCIES AND THEIR CONSEQUENCES FOR ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE AND THE WORLD

М. В. Сіцінськад. держ. упр., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Хмельницький університет управління та права

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ОБМЕЖЕНЬ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. SitsinskaDoctor of sciences in public administration, Professor of public management and administration Khmelnitsky University of management and law

ANALYSIS OF CHARACTERISTICS AND CONSTRAINTS IN THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC CIVILIAN CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

Я. Ф. Жовнірчикд. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниВ. О. Пабатд. с-г. н., професор, заступник директора навчально-наукового іституту післядипломної освіти, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКОНОМІЧНІ ЦІЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Ya. HovnirchykDoctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of UkraineV. PabatDoctor of Agricultural Sciences, Professor, Deputy Director of the Research Institute of Postgraduate Education, Professor of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECONOMIC OBJECTIVES AND FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN MODERN UKRAINE

С. П. Кучинк. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СФЕРИ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

S. KuchynPhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

IMPROVEMENT OF MECHANISM OF THE STATE SUPPORT OF THE CULTURAL SPHERE IN UKRAINE

А. Ю. Гладченкодокторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ АНТИЦИКЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА РІВНЯМИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

A. Gladchenkopostdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

MODERN CONCEPTS OF STATE COUNTERCYCLICAL POLICIES IN CONTEXT OF LEVEL OF ECONOMIC SYSTEMS

О. В. Деліяк. і. н., доцент, докторант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ "СЕРЕДОВИЩЕ" В ТЕОРЕТИЧНИХ БУДОВАХ СОЦІАЛ-ПРОГРЕСИСТІВ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

О. DelijaPhD, docent, Doctoral candidate, Head of state policy and social development, National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine

THE CONCEPT OF "ENVIRONMENT" IN THE THEORETICAL CONSTRUCTS OF SOCIAL- PROGRESSIVES AND REPRESENTATIVES OF CIVILIZED APPROACH

Н. А. Сіцінськийк. держ. упр., докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ НАПОВНЕННЯ

N. SitsinskiyCandidate of sciences in public administration, Ph.D. candidate of V.I. Vernadsky Taurida National University, Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FOREIGN POLICY ACTIVITY OF UKRAINE AND ITS LEGAL CONTENT

Р. Ю. Гришкоаспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

R. HryshkoPostgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

LEGISLATIVE COMPONENT OF TERRITORIAL POLICY OF DECENTRALIZATION OF GOVERNMENT IN UKRAINE

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

ТОВ "ДКС Центр"