Мобільна версія

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 19, 2016

В. Я. Плаксієнкод. е. н., професор, Полтавська державна аграрна академія

ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ

V. Plaksienkodoctor of economics, professor, Poltava State Agrarian Academy

ACCOUNTING OF THE VALUE ADDED TAX IN SYSTEM OF ELECTRONIC ADMINISTRATION: ASPECTS OF THE SCIENTIFIC DISCUSSION

К. М. Дідурк. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЯКІСНОГО КАДРОВОГО СКЛАДУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. DidurPh.D., Associate Professor of Department of Economics and Agricultural Economics, Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University, Dnipro

THE ROLE OF PROFESSIONAL RECRUITMENT IN THE FORMATION OF HIGH-QUALITY STAFF OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. В. Штаньк. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Національна академія управління

МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ

M. ShtanPh.D., Associate professor of the Department of Finance and Banking, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

MACROECONOMIC CONDITIONS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN UKRAINE

А. С. Шолойкок. е. н., с. н. с., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНІ

A. SholoikoPhD in economics, Fellow Scientist, Associate Professor of the insurance and risk-management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL RISKS IN UKRAINE AT THE MICRO AND MACRO LEVEL

В. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕРЕЗИДЕНТІВ

V. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

THE OBSERVED ECONOMIC PROCESSES ON THE BASIS OF NON-RESIDENTS

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредитР. В. Кривошеймагістрант ФЕУ-121, Запорізький національний технічний університет

СТАН ТА РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО Й ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. FatіukhaCandidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and creditR. Krivosheymahistrant group FEU-121 Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

THE STATE AND DEVELOPMENT OF CONSUMER AND MORTGAGE CREDITING ARE IN UKRAINE

М. І. Чернишовастудент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. КиївС. О. Тульчинськад. е. н., проф., професор кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

M. ChernyshovaStudent of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KievS. TulchynskaDoctor of Economics, professor of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTES TO DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE

Т. Є. Воронковак. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ Н. Ю. Безпалькомагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

T. VoronkovaCandidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and DesignN. BezpalkoMaster, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

WAYS TO IMPROVE PROFITABILITY IN A VOLATILE ENVIRONMENT

О. В. Чернецькастарший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

O. Chernetskasenior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment "International University of Finance"

THE PROCESS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE ENGINEERING

Є. В. Чернєваспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Y. ChernievPhD student of Kyiv national economy university V. Hetman

VENTURE CAPITAL: DEFINING CHARACTERISTICS AND PROBLEMS OF LEGISLATIVE DEFINITION

А. С. Хемійаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

A. KhemiiPh.D. student of economic, Kiev national Taras Shevchenko university

AREAS OF IMPROVEMENT PENSION INSURANCE OF UKRAINE

М. В. Балицькааспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

M. BalytskaPhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

BASIC PRINCIPLES AND MECHANISM OF FINANCIAL STABILITY OF THE INSURANCE COMPANY

Я. В. Паламаренкоаспірант кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Y. Palamarenkopostgraduate of Department of Economics and Business, Vinnytsia National Agrarian University

FEATURES OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT ENTERPRISES IN THE AICOHOL INDUSTRY OF UKRAINE

І. В. Токмаковадоктор економічних наук, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ" (АВТОР — МАРЦЕНЮК Л.В.)

О. М. Непомнящийд. н. з держ. упр., Президент, Громадська спілка "Міждержавна гільдія інженерів-консультантів", м. КиївЮ. Г. Правк. е. н., віце-президент, Всеукраїнська громадська організація "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури", м. Київ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

A. NepomnyashchiiDoctor of Science in Public Administration, President, Public Union "Interstate guild of the consulting engineers", KievYu PravPhD of economic science, Vice President, Ukrainian public organization "Guild of the engineers of the technical supervision by the construction of architectural objects", Kiev

ANALYSIS OF THE MODERN STATE OF FUNDING BY THE INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS OF THE INVESTMENT PROJECTS IN UKRAINE

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Редакційна колегія


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

ТОВ "ДКС Центр"