Мобільна версія

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 11, 2017

Економіка

Н. В. Резніковад. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЦЕНТРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ НОРМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОЯВ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD (Econ.), Associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of National Academy of statistics, accounting and audit

PROSPECTS FOR THE EMERGING NEW CENTERS OF ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT OF NEW NORM OF THE GLOBAL ECONOMY: A MANIFESTATION OF NEO-DEPENDENCE

В. В. Джеджулад. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяІ. Ю. Єпіфановак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяН. О. Оранськамагістрант, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

V. DzhedzhulaD. Sc. (Economics), Professor, Vinnitsa National Technical University, VinnitsaІ. YepіfanovaPhD (Economіcs), Assocіate Professor, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, VіnnіtsaN. Oranskaundergraduate, Vіnnіtsa Natіonal Technіcal Unіversіty, Vіnnіtsa

ESTІMATІON OF EFFІCІENCY OF ANTІ-CRІSІS ENTERPRІSE MANAGEMENT ІN THE CONDІTІONS OF ІNNOVATІVE DEVELOPMENT

М. В. Устименкок. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ: ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

M. UstymenkoPh.D., Assistant at the Department of International Economics and Marketing, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MATCHING THE PARTICIPANTS' ECONOMIC INTERESTS AT INTERNATIONAL INVESTMENT MARKETS: CASE OF СENTRAL & EAST EUROPE COUNTRIES

Р. О. Мадярк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. УжгородЮ. Б. Кушнірк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. УжгородМ. І. Далекорейк. філос. н., доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

R. MadyarPh. D in economics, associate professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State UniversityY. KushnirPh. D in economics, associate professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State UniversityM. DalekoreyPh. D in phylosophy, associate professor, the lecturer of the department of international studios and public communications, Uzhhorod National State University

TRANSNATIONALIZATION OF UKRAINIAN BUSINESS INTO GLOBAL ECONOMICS

О. Р. Сергєєвак. держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Університет імені Альфреда Нобеля

СУЧАСНИЙ СТАН ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

O. SergeevaPhD in Public Administration, Associate Professor, Alfred Nobel University

MODERN CONDITION OF THE GLOBAL ECONOMY IN THE WORLD FORMATION

О. М. СазонецьЗавідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеМ. С. Ганкінааспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

O. SazonetzHead of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, RivneM. GankinaPostgraduate student, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

THE WAYS OF IMPLEMENTATION OF SOCIO-COMMUNICATIVE FUNCTIONS OF THE ENTERPRISES OF INTERNATIONAL TOURISM IN PRACTICE

О. А. Шлапакк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Донецький національний університет ім. Василя СтусаО. O. Коваленкок. т. н., доцент, доцент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет

МОДЕЛЬ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ

O. ShlapakPhD, Associate Professor of Department Management Donetsk National University by Vasyl StusO. KovalenkoPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Department Software Vinnytsia National Technical University

MODEL MULTICRITERIA OPTIMIZATION COMMUNICATION ENVIRONMENT ENTERPRISES

В. В. Харчукмагістр, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. КиївС. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ В ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУРАХ

V. KharchukStudent, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KyivS. VoitkoDoctor of Economics, professor of International Economics department at Faculty of Management and Marketing of the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS IN THE INDUSTRIAL CLUSTER STRUCTURES

Є. В. Золотухінаспірант кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ye. Zolotukhinpostgraduate student of the Finance Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

COMPARATIVE FOREIGN EXPERIENCE ANALYSIS OF FUNCTIONING OF LOCAL BORROWING MARKETS: LESSONS FOR UKRAINE

П. В. Пірникозааспірант кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ

P. Pirnykozapostgraduate student of Taxes and Fiscal Policy Department of Ternopil National Economic University

LEGALIZATION OF GAMBLING BUSINESS IN UKRAINE: FISCAL AND ECONOMIC ASPECTS

Т. О. Костюкаспірант кафедри економіки праці і соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АЗЕРБАЙДЖАНО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

T. KostiukPhD student Department of Economics Labor and Social Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

AZERBAIJANI-UKRAINIAN RELATIONS: CURRENT STATUS AND WAYS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL

М. Ю. Ананьєвстарший викладач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

М. Ananievsenior lecturer of the International Finance Department, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv

MONETARY POLICY AND ITS IMPACT ON SECURITIES MARKET

Б. М. СєрковаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

B. SierkovaTaras Shevchenko National University of Kyiv

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Державне управління

Є. Г. Карташовд. н. з держ. упр., завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, Інститут менеджменту та психології НАПН України, м. Київ[||]Doctor of Public Administration, head of project management disciplines and zahalnofahovyh Institute of Management and Psychology NAPS Ukraine, Kyiv

РОЗВИТОК ПРОЕКТІВ ВІДТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

М. В. Гаманд. н. з держ. упр., професор, перший заступник керуючого справами Апарату Верховної Ради України

ПЛАНУВАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

N. HamanPhD in Public Administration, Professor, Deputy Administrator of the Verkhovna Rada of Ukraine

PLANNING IN THE IMPLEMENTATION STRATEGY FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

НЕДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦІЇ: ЇХ ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

N. KlimеnkoPhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

NON-GOVERNMENTAL INSTITUTIONS: TYPES AND THEIR CLASSIFICATION

О. Є. Цевельовначальник управління контролю та документального забезпечення, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

O. TseveloyvThe head of Department of control and documentary support the administration of the State border service of Ukraine

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF THREATS TO NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN THE SPHERE OF SECURITY OF THE STATE BORDER

Ю. С. Дмитренконауковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Yu. DmitrenkoResearcher, Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF POLYGRAPH TECHNOLOGIES USAGE

Н. П. Стучинськааспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ІНДЕКСАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ)

N. Stuchynskapostgraduate student of department of globalization, European integration and national security management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EVOLUTION OF ECONOMIC STATISTICS IN GLOBALIZATION (ON THE EXAMPLE INDEXING IMPACT OF GLOBALIZATION)

А. П. Миколаєцьздобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

A. Mykolayetsapplicant Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THEORETICAL FOUNDATIONS AND FOREIGN EXCHANGE CONTROL FEATURES IN UKRAINE

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

ТОВ "ДКС Центр"