Мобільна версія

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 1, 2017

С. В. Козловськийд. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом і економіки праці, Донецький національний університет ім. В. Стуса Г. Ф. Мазурк. е. н., доцент, Заслужений економіст України, депутат Вінницької обласної ради

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ — ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

S. KozlovskyiDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economics, Donetsk National University named after Vasiliy StusG. MazurPh.D., assistant professor, Honored Economist of Ukraine, deputy of the Vinnytsia Regional Council

ENSURING THE SUSTAINABILITY OF MODERN ECONOMIC SYSTEM — THE BASIS ECONOMIC DEVELOPMENT

І. М. Крейдичд. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського", м. КиївО. С. Наконечнак. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів, м. КиївІ. В. Наконечнийаспірант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ УПРАВЛІННІ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ І МОДЕЛЮВАННІ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ

I. KreidychDoctor of Economics., Рrofessor, Head of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"О. NakonechnaPhD of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Finance and Credit Department, International University of FinanceІ. NakonechnyiPostgraduate student, International University of Finance

MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF RISK MINIMIZATION STRATEGY FOR AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE PROCESS OF ITS INVESTMENT RESOURCE MANAGEMENT AND RESOURCE FLOWS MODELLING

М. І. Чернишовастудент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. КиївС. О. Тульчинськад. е. н., проф., професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У РАМКАХ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

M. ChernyshovaStudent of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KyivS. TulchynskaDoctor of Economics, professor of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

GOVERNMENT REGULATION OF INVESTMENT PROJECTS UNDER COOPERATION OF UKRAINE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

Ю. В. Ігнатовак. е. н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"Н. В. Даценкостарший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"Є. А. Поліщукк. е. н., доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Iu. Ignatovacandidate of Economic Sciences, associate professor of the economic-mathematical modelling department of "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"N. Datsenkosenior lecturer of the economic-mathematical modelling department of "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"Y. Polishchukcandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of the investment activity department of "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

MODELLING THE POTENTIAL OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES

М. А. Шалаєнкоаспірантка кафедри статистики, асистент кафедри економіки підприємств, Національна академія статистики, обліку та аудиту

МАЛИЙ БІЗНЕС ЯК ОДИНИЦЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СТАТИСТИЦІ

M. Shalaienkopostgraduate department of Statistics assistant department of Economics enterprises National Academy of Statistics, Accounting and Auditing

SMALL BUSINESS AS THE UNIT OF OBSERVATION IN SOCIAL AND ECONOMIC STATISTICS

Т. О. Меліховак. е. н., доцент, доцент кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит, Запорізька державна інженерна академіяМ. Ю. Бойкомагістр ОПД-15, Запорізька державна інженерна академія

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. MelikhovaCand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyM. BoykoMaster's degree Group of studing the theory of taxation — 15 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

THE AUDIT DEVELOPMENT OF THE VALUE-ADDED TAX FOR IMPROVING THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

І. С. Кравчукк. е. н., доцент, докторант кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

I. KravchukPhD, associate professor, Department of Banking Management and Accounting, Ternopil National Economic University, Ternopil

MODERN APPROACHES FOR VOLATILITY ASSESSMENT ON THE FINANCIAL INSTRUMENTS MARKET

Н. В. Рощинак. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського"Л. С. Бордановак. е. н., Національний технічний університет України "КПІ" ім. І. Сікорського"А. С. Дембицькийстудент факультету інформаційної та обчислювальної техніки, Національний технічний університет Україні "КПІ" ім. І. Сікорського"

НЕЗАЛЕЖНІ КОМП'ЮТЕРНІ ІГРОВІ СТУДІЇ: СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ

N. RoshchinaPhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"L. BordanovaPhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"A. Dembitskyistudent of the faculty of information and computing sciences of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

DESALEGN COMP UTERN WIDE STUDIES GROW: SPECIFY DIYALNOSTI

С. М. Халатурк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетВ. О. Скрипникстудент групи МгФК-1-15 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

S. KhalaturPh. D. in Economics, associate professor, associate Professor of Finance and banking departmentV. SkrypnykStudent of group MgFK-1-15 Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF CREDITING OF THE AGRICULTURAL SECTOR THROUGH IMPROVED SOLVENCY AND LIQUIDITY OF COMMERCIAL BANKS

П. І. Шилепницькийд. е. н., професор, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаМ. Є. Галушкамагістр, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ

P. ShylepnytskyiDoctor of Sciences in Economics, Prof.M. Halushkamaster, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University

PERSPECTIVES OF VENTURE INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE

Т. В. Безбородовак. е. н., доцент кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний універсітет, м. ЗапоріжжяТ. В. Даншинамагістрант, Класичний приватний універсітет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

T. BezborodovaPhD of Economics, Associate Professor of Department of Finance, Entrepreneurship and exchange activities, Classical Private University, ZaporizhzhyaT. DanshynaMaster, Classical Private University, Zaporizhzhya

MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES

Ю. О. Швецьк. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університетА. С. Капшукмагістр за спеціальністю фінанси, банківська справа та страхування, Запорізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА УМОВ ЗМІННОСТІ ФАКТОРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Y. ShvetsPhD in EconomicsA. Kapshukstudent, Zaporizhzhya national University

FEATURES OF THE INVESTMENT PROJECTS IMPLEMENTATION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE UNDER CONDITIONS OF VARIABILITY OF THE ENVIRONMENTAL FACTORS

А. П. Макаренкод. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. ЗапоріжжяГ. С. Хайломагістрант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. MakarenkoDoctor of Economics, professor of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering AcademyA. Khailomaster of Zaporizhzhia State Engineering Academy

DEVELOPMENT OF GOODS MANUFACTURED COST AUDITING PROGRAM WITH THE AIM OF COMPANY ACTIVITY INCREASE

Л. В. Марценюкк. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТУРИЗМОМ

L. MartseniukDep. "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

METHODICAL APPROACH TO THE FORMATION MECHANISM TO ENSURE EFFECTIVE OPERATION OF ENTERPRISES ENGAGED IN RAILWAY TOURISM

С. П. Кучинк. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

СУТНІСТЬ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ ЯК ОБ'ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

S. KuchynPhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

NATURE AND DYNAMICS OF THE SOCIAL AND CULTURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN UKRAINE AS THE STATE REGULATION OBJECT

В. В. Смаглюкздобувач кафедри державної політики та суспільного розвитку, НАДУ при Президентові України

ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V. Smaglyukpostgraduate getter of public policy and social development chair of National Academy of public administration under the President of Ukraine

HISTORICAL CONDITIONS OF STATE TAX POLICY IN UKRAINE

В. Т. Колесникздобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СИЛ СПЕЦІАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ЗБРОЙНИХ СИЛ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

V. Kolesnikthe applicant of the research Institute of the State border service of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF PERSONNEL MANAGEMENT OF SPECIAL OPERATIONS FORCES, FOR EXAMPLE ARMED FORCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Р. Ю. Гришкоаспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

R. HryshkoPostgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF DECENTRALIZATION OF THE INSTITUTE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

ТОВ "ДКС Центр"