Мобільна версія

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 8, 2017

Економіка

Ю. В. Великийд. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВA

Y. VelikiyDoctor of Economic Science, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv

CONTROL METHODS OF INNOVATION ENGINEERING ENTERPRISESA

О. В. Морозд. е. н., проф. завкафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяН. П. Карачинад. е. н., проф. кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяА. В. Вітюкасистент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяО. П. Жгунздобувач, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОБЛІК РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

O. MorozDoctor in Economic Sciences, Professor of management, marketing and economy Department, Vinnytsia National Technical University, VinnitsaN. KarachynaDoctor in Economic Sciences, Professor of management, marketing and economy Department, Vinnytsia National Technical University, VinnitsaA. VitiukAsistant of management, marketing and economy Department, Vinnytsia national technical university, VinnitsaO. ZhhunGetter of management, marketing and economy Department, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

ACCOUNTING FOR REAL INVESTMENT AND METHODICAL BASES ANALYZE THE INVESTMENT PROCESS: ISSUES

Т. В. Кожуховак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кривий Ріг, Україна

НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛІТИКИ США І ЯПОНІЇ У СФЕРІ НАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ НА ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

T. KozhukhovaPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of International Economics and Tourism, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tuhan-Baranovskyy, Kryvyi Rih, Ukraine

NATIONAL POLICY OF THE USA AND JAPAN IN THE FIELD OF EXTERNAL ASSISTANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Г. М. Коломієцьд. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківО. М. Синіловамагістрант, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ТА ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

H. KolomiietsDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Econimic Theory and Economic Management Methods, V. N. Karazin Kharkiv National UniversityO. SynilovaMaster, V. N. Karazin Kharkiv National University

INFLATION TARGETING AND FINANCIAL STABILITY:COMPARATIVE ANALYSIS OF MEASURES IN UKRAINE AND POLAND

Л. Г. Сіпайлок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне А. М. Ляшукмагістр, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

L. SipailoPh.D. (Economics), Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, RivneA. Liashukmaster's degree, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

THE INVESTMENT POTENTIAL OF ENTERPRISES UKRAINE IN CRISIS CONDITIONS

O. MrykhinaPhD in Econ. Sc., Associate professor, Associate professor of the Department of Economics of Enterprises and Investments, Lviv Polytechnic National University

RESEARCH OF THE TRANSFER OF TECHNOLOGIES DEVELOPED IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, BASED ON THE SYSTEM APPROACH

О. Б. Мрихінак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету "Львівська політехніка"

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ, РОЗРОБЛЕНИХ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Л. Л. Мельникк. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВЛАСНІСТЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. MelnikPhD in Economics, Associate Professor, Management of Organizations Department, a doctoral student, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

PROPERTY AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE PROFITABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Г. В. Корнійчукк. е. н., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОФОРМУВАНЬ

H. KorniichukPhD in Economics, doctoral student at NSC "Institute of agrarian economy" NAASU, Kyiv

FINANCIAL RESOURCES AS AN ELEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FINANCIAL POTENTIAL

О. Х. НоврузовДокторант Института региональных экономических и социальных исследований "Академия государственного управления при президенте Азербайджанской Республики"

МЕРЫ, ПРОВОДИМЫЕ В НАПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

О. NovruzovDoctorant of the Institute of regional economical and social investigations of "The Academy of Public Administration Under The President of The Republic of Azerbaijan"

MEASURES IN THE DIRECTION OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF MARKET-ORIENTED INDUSTRY IN AZERBAIJAN

Л. В. Куліковадоцент кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. Kulikovaassistant professor of business economics, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

CURRENT TRENDS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

Державне управління

М. Г. Орелк. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. OrelPhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

CONCEPTUALIZING DESTABILIZATION THE SOCIO-POLITICAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE IMPACT GOVERNMENT EFFICIENCY

О. Л. Євмєшкінак. держ. упр., доцент, докторант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

O. YevmieshkinaCandidate of Science in Public Administration, Docent, PhD student of philosophy, theory and history of public administration department of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON FORECASTING AND STATE STRATEGIC PLANNING

Л. М. Мельничукк. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

L. MelnychukPhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE FORMATION OF THE BASIC PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS IN THE PERIOD OF UKRAINE'S INDEPENDENCE

А. Ю. Гладченкодокторант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

ГЛОБАЛЬНА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

С. П. Кучинк. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

S. KuchynPhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

DIRECTIONS OF PERFECTION OF FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF CULTURE IN UKRAINE

Н. А. Сіцінськийк. держ. упр., докторант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ — ВІДНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД ТИМЧАСОВО НЕКОНТРОЛЬОВАНОЮ ДІЛЯНКОЮ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

N. SitsinskiyCandidate of sciences in public administration, Ph.D. candidate of V.I. Vernadsky Taurida National University, Kyiv

THE STRATEGIC OBJECTIVE OF THE NATIONAL SECURITY POLICY OF UKRAINE — RENEWED CONTROL OVER THE TEMPORARILY UNCONTROLLED SECTION OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

Я. О. Бомчакаспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ДИРЕКТИВ ЄС НА ЗРОСТАННЯ РОЛІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Y. Bomchakpost-graduate student of the Chair of State Studies and Law at the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE IMPACT OF EU DIRECTIVES ON THE GROWTH OF LOCAL SELF-GOVERNMENT'S ROLE IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

С. В. Гончарздобувач Інституту державного управління, ЧНУ імені Петра Могили, м. Миколаїв

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

S. Honcharapplicant of Institute of State Management, Petro Mohila Black Sea National University, Mykolayiv

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE PHENOMENON OF LOCAL GOVERNMENT

Г. С. Ткаченкоаспірант кафедри державознавства і права, НАДУ при Президентові України, м. Київ

ПРАВОВІ ЗАСАДИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

G. Tkachenkopostgraduate student of the Law and State Sciences Faculty, NAPA under the President of Ukraine

LEGAL PRINCIPLES OF SERVICE IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN UKRAINE

Л. В. Олексюкаспірант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ, ПІДХОДИ ДО УНІФІКАЦІЇ

L. Oleksiuka postgraduate student at the Department of Information Policy and Digital Governance, National academy for public administration under the President of Ukraine

MECHANISMS FOR ACCESS TO PUBLIC INFORMATION AND THE PROCESSING OF APPEALS: GENERAL FEATURES AND APPROACHES TO UNIFICATION

Н. В. Кашинськааспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

N. Kashynskapostgraduate, The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE STATE'S ROLE IN ACCESS TO INFORMATION

Л. В. Сергієнкоаспірант кафедри обліку і аудиту, асистент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирський державний технологічний університет

ДЕРЖАВА ЯК ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. SergiienkoPostgraduate Student at the Department of Accounting and Auditing, Assistant at the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr State Technological University

THE STATE AS AN INSTITUTION ENSURING THE IMPLEMENTATION OF THE CIRCULAR ECONOMY

Є. В. Клепаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ МІСТ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ

E. Kleppostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE DYNAMICS OF THE OLD INDUSTRIAL CITIES OF UKRAINE IN MODERN THREATS AND CHALLENGES

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

ТОВ "ДКС Центр"