Мобільна версія

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 16, 2017

Економіка

М. М. Могиловад. е. н., доцент, пров. наук. співробітник відділу матеріально-технічного та інвестиційного забезпечення, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО САМОФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

M. MogylovaPhD (Economics), assistant professor, leading researcher of department of material, technical and investment support, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

THE METHODICAL APPROACHES TO THE DIAGNOSTICS OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES POTENTIAL ABILITY TO SELF-FINANCING OF THE FIXED ASSETS REPRODUCTION

О. М. Сазонецьд. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеО. І. Качанасистент кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ СВІТУ

O. SazonetzHead of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, RivneO. KachanАssistant, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION BUSINESS IN THE COUNTRIES OF THE WORLD

О. Є. Бабинад. е. н., професор, в. о. зав. кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, Державний університет інфраструктури та технологій, м. КиївО. В. Стрєлковздобувач, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ІНТЕРЕСИ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: ВИДИ, ВЗАЄМОДІЯ, МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ

O. Babynadoctor of economic sciences, professor, acting head of the department of business logistics and transport technology, State University of Infrastructure and Technology, KyivO. StrelkovApplicant of Water Transport Management and Economics department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

INTERESTS OF THE TRANSPORT SERVICES MARKET SUBJECTS: TYPES, INTERACTION, MECHANISMS OF DEPLOYMENT

М. Ф. Криштановичд. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

M. KryshtanovychDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Social Management, National University "Lviv Polytechnic"

MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION ON PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE

В. Г. Панченкок. і. н., директор Агентства розвитку Дніпра

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ

V. PanchenkoPhD, The Director of Dnipro Development Agency

ECONOMIC INSTRUMENTS: A MEANS TO ACHIEVE FOREIGN POLICY GOALS

О. С. Білоусовак. е. н., с. н. с. відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

O. BilousovaPhD, Researcher Department of public Finance, Institute of Economics and Forecasting of NAS Ukraine, Kyiv

TRANSFORMATION OF STATE INFLUENCE ON INVESTMENT PROCESSES

П. Т. Колісніченкок. е. н., доц., н. с., Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

P. KolisnichenkoPhD, Associate Professor, Uman State Pedagogical University

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY LEVEL O F E NTERPRISE

Л. М. Демиденкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївМ. М. Тюрінааспірант, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНІ НОВАЦІЇ

L. DemydenkoPhD in Economics, Associate Professor of Finance Department Taras Shevchenko National University of KyivM. TiurinaPhD student, Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

PERSONAL INCOME TAXATION IN UKRAINE: FISCAL NOVATIONS

Ю. В. Гусєвк. е. н., доцент, радник Міністра інфраструктури України, м. КиївТ. В. Бойчукпроектний менеджер Проектного офісу розвитку державно-приватного партнерства SPILNO

ЦІЛІ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Yu. HusyevPhD in economics, associate professor, Advisor to the Minister of Infrastructure of UkraneT. Boichukproject manager in SPILNO PPP project management office

GOALS AND FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Д. С. Степановаспірант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВЕЛИЧИНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

D. StepanovPostgraduate student at the International University Business and Law, Kherson

THE INFLUENCE OF INVESTMENT PROPERTY AND THE QUANTITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE ON ITS ECONOMIC SECURITY

С. А. Лебедкоздобувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

АНАЛІЗ АВАРІЙНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

S. LebedkoApplicant of Water Transport Management and Economics department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ANALYSIS OF TRANSPORT ACCIDENT RATE AS A SOURCE OF EXTERNAL THREATS TO TRANSPORTATION ENTERPRISES ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

А. С. Савченкобакалавр, Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

A. SavchenkoBachelor, Institute for applied system analysis of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

METHODICAL APPROACHES TO THE SYSTEM ANALYSIS OF INTEGRAL INDICATORS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Державне управління

М. В. Андрієнкод. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захистуВ. С. Шакоздобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

M. AndriyenkoDoctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil ProtectionV. ShakoResearcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

PROPOSALS FOR IMPROVING NORMATIVE LEGAL SUPPLY OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY IMPLEMENTATION AT THE REGIONAL LEVEL

І. П. Мігусд. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиК. В. Карповак. е. н., доцент, професор кафедри доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"Я. С. Ковальздобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

I. MihusDoctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, CherkasyK. KarpovaPh.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"Ya. KovalResearcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE INFLUENCE OF PUBLIC ANTI-CRISIS MANAGEMENT ON THE FUNCTIONING OF BANKING INSTITUTIONS IN THE PERIOD OF FINANCIAL ECONOMIC CRISIS

В. П. Міняйлок. е. н., ст. викладач кафедри фінансового аудиту, Київського національного торговельно-економічного університету

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

V. Miniailoteacher of department of financial audit, Kyiv National University of Trade and Economic, candidate of economic sciences

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR PUBLIC PROCUREMENT

В. В. Черкаскак. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

V. CherkaskaPhD Public Administration, specialty, PhDof the Interregional academy of management a personnel

EVOLUTION OF LOOKS IS TO DEVELOPMENT OF GOVERNMENT CONTROL OF DEVELOPMENT AGRARIAN TO THE SECTOR OF UKRAINE

Г. В. Ортінадиректор, Мелітопольський відокремлений підрозділ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

G. OrtinaDirector of the Melitopol Branch of the Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies

DEVELOPMENT OF THE REAL ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF STRATEGICAL GOVERNMENT

З. О. Сірикк. тех. н. доцент кафедри прикладної механіки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, філія у Львові

ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ

Z. SirykPhD, docent, associate professor of Applied Mechanics Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan Lviv branch, candidate of technical Sciences

PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF UKRAINE

М. Г. Орелк. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ РАМКИ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. OrelPhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Under the President of Ukraine, Kyiv

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE METHODOLOGY OF FORMING A MODERN SYSTEM OF POLITICAL SECURITY

О. Г. Барилок. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНИ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

O. BaryloPhD in technical sciences, senior research worker, senior research worker of the Research Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

CIVIL DEFENSE OF UKRAINE AS A FUNCTION OF THE STATE

Б. В. Помогайбогаспірант, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ДПП-ПРОЕКТІВ У РОЗРІЗІ ФАКТОРІВ ЇХ ФОРМУВАННЯ

B. PomohaybogPostgraduate student of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

VERTICAL ANALYSIS OF THE RISKS OF PROJECTS OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DETECTION OF THEIR FORMATION FACTORS

П. Ю. Кулішздобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ТРИКУТНИК СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

P. KulishPhD Candidate in Public Administration, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

TRIANGULAR COOPERATION AS ONE OF THE MECHANISMS OF EFFECTIVE STATE MANAGERIAL RELATIONS IN THE SPHERE OF FOREIGN AID TO UKRAINE

В. І. Курганевичаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. KurganevychPostgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SOCIAL PURPOSE AND STRUCTURE OF THE STATE REGULATION OF SOCIAL-MASS PHENOMENA IN THE INTERESTS OF PROVIDING OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

О. Є. Цевельовначальник управління контролю та документального забезпечення, Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ "ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ"

O. TseveloyvThe head of Department of control and documentary support the administration of the State border service of Ukraine

DIRECTIONS AND WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF THE STATE REACTING ON THREATS TO NATIONAL SAFETY OF UKRAINE IN THE FIELD OF SAFETY OF STATE BOUNDARY

О. В. Ніколюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

E. NikolukPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise, Odessa State Agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CLUSTERIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

ТОВ "ДКС Центр"