Мобільна версія

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 9, 2017

Економіка

Н. В. Резніковад. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

НОВА НОРМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗМІСТ ТА КЛЮЧОВІ ОЗНАКИ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ У КОНТЕКСТІ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD (Econ.), Associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of National Academy of statistics, accounting and audit

NEW NORMAL OF THE GLOBAL ECONOMY: THE MEANING AND ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF GLOBAL RISKS IN THE NEO-DEPENDENCE CONTEXT

С. Ф. Смерічевськийд. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Національний авіаційний університет, м. КиївО. І. Клімовак. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

BUSINESS MODEL CANVAS ЯК УНІВЕРСАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ КОМПАНІЇ

S. SmerichevskiiDr. Sci. (Econ.), Professor, Department of Marketing, National Aviation University, KyivO. KlimovaCand. Sci. (Econ.), Docent, Department of Finance, Accounting and Auditing, Donetsk State University of Management, Mariupol

BUSINESS MODEL CANVAS AS A UNIVERSAL CONCEPT OF BUSINESS MANAGEMENT

О. М. Дзюбенкок. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ОСВОЄННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. DzyubenkoPh.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

PRIORITIES OF INVESTMENT-INNOVATIVE SUPPORT FOR FOREST RESOURCE POTENTIAL DEVELOPMENT

М. М. Танасієвак. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.Чернівці

ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗВІДКИ ТА ОЦІНКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

M. TanasiievaCandidate of Economics, assistant of accounting, analysis and audit Chernivtsi National University named after Yury Fed'kovich, Chernivtsi

ACCOUNTING OF EXPLORATION ACTIVITIES AND EVALUATION OF FOREST RESOURCES

О. А. Федіркок. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОМПАНІЙ У ГЛОБАЛЬНОМУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

O. FedirkoPh.D., Associate Professor, Acting Head of the European Integration Department, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

POSITIONING OF THE EUROPEAN COMPANIES IN THE GLOBAL INNOVATION AND INVESTMENT ENVIRONMENT

М. В. Штаньк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

M. ShtanPh.D., Associate professor of the Department of Finance Banking and Insurance, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

STATE POLICY OF NEOINDUSTRIALIZATION IN UKRAINE

М. Г. Михайловк. т. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ОСНАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Мyhaulovcandidate of engineering sciences, National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

ANALYSIS OF TENDENCIES OF RIGGING OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

Н. М. Левченкод. держ. упр., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університетО. М. Силенкоголовний бухгалтер, Запорізький національний технічний університетА. О. ГапоноваЗапорізький національний технічний університет

СПЕЦИФІКА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ОРЕНДАРЯМИ ВАРТОСТІ СПОЖИТИХ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

N. LevchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, professor, head of department of accounting and taxationO. Sylenkoсhief аccountant UniversityA. HaponovaZaporizhzhya National Technical University

SPECIFICATION OF ACCOUNTING AND TAXATION OF COMPENSATION OF VALUES OF USED MUNICIPAL SERVICES BY RENT

З. П. Урусовак. е. н., доцент, Запорізький національний університет, м. ЗапоріжжяМ. Ю. Вернидубстудент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Z. UrusovaCandidate of Econ. Sciences, Associate Professor, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", ZaporіzhzhyaM. VernydubStudent, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporіzhzhya

SUCCESSES OF THE TENDENCY RETAIL CONCEPT SOCIAL CORPORATE BROADCASTING

Ю. О. Швецьк. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. ЗапоріжжяВ. В. Шайтановастудентка 3 курсу факультету менеджменту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ЯК ЗАСОБУ НАЛАГОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Yu. ShvetsCandidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhya national University, ZaporizhzhyaV. Shaytanovastudent to the 3rd course the faculty of management, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

FUNCTIONING OF SPECIAL ECONOMIC ZONES AS MEANS OF ESTABLISHING INVESTMENT ACTIVITY: PROBLEMS AND PROSPECTS

Л. П. Шендерівськак. е. н., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. КиївІ. Л. Мельникстудентка кафедри організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ

L. ShenderivskaPh.D. in econ3omics, Associate Professor at the Department of organization of printing, publishing and book distribution, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KyivI. MelnykStudent at the Department of organization of printing, publishing and book distribution, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

STATISTICAL STUDIES AS A BASIS FOR EFFECTIVE MANAGEMENT IN PUBLISHING INDUSTRY

В. С. Ковешніковк. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. КиївН. М. Стукальськастарший викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУДІВНИЦТВІ ГОТЕЛІВ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ

V. KoveshnikovPhD in Economics, assistant professor, Department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies, KyivN. StukalskaSenior lecturer Department of tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kyiv

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF HOTELS AS A FACTOR IN COMPETITIVENESS

В. О. Заколодяжнийаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

V. Zakolodiazhnyipostgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INNOVATIVE APPROACHES FOR FORMULATION OF MARKETING POLICY OF MARKET OF INSURANCE SERVICES IN UKRAINE

Л. В. Касперевичаспірант, Інститут агроекології і природокористування, м. Київ

АНАЛІЗ СТАНУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

L. Kasperevychpostgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

ANALYSIS OF PROTECTED AREAS UKRAINE AND LVIV REGION

Є. В. Коваленко-Марченковааспірант, кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ПРОГНОЗУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Ye. Kovalenko-MarchenkovaPhD student, Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

FORECASTING OF COMPETITIVENESS OF THE CONSTRUCTION BRANCH POTENTIAL OF UKRAINE

Державне управління

Я. Ф. Радишд. н. з держ. упр., професорО. Я. Сороканачальник юридичного відділу, доцент кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров'я та медичного правознавства, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-ФранківськУ. В. Хомутюрисконсульт юридичного відділу, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Ya. Radyshdoctor of public administration, professor of department of management of health careO. Sorokahead of legal department, associate professor of department of social medicine, public health organization and medical jurisprudence, Ivano-Frankivsk national medical university, Ivano-FrankivskU. KhomutLegal adviser of legal department, Ivano-Frankivsk national medical university, Ivano-Frankivsk

FEATURES OF GOVERNMENT CONTROL OF PHARMACEUTICAL ACTIVITY ON PRECARPATHIAN REGION IN THE FIRST HALF OF ХХ CENTURY

А. Ю. Гладченкодокторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТРУМЕНТІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КООРДИНАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ РІВНОВАГОЮ

A. Gladchenkopostdoctoral student, Taurida National Vernadsky University

EVALUATION OF INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE COORDINATION OF PUBLIC ADMINISTRATION ECONOMIC EQUILIBRIUM

С. П. Кучинк. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В СУСПІЛЬСТВІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

S. KuchynPhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE ACTUALIZATION OF PROBLEM OF FORMATION OF THE VALUABLE ORIENTATIONS IN SOCIETY AND THE ENSURING OF SOCIAL STATE SECURITY AS THE PRIORITY DIRECTIONS OF THE STATE SECURITY AND CULTURAL POLICY IN UKRAINE

В. В. Друкк. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ "ІНФОРМАЦІЯ" В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

V. DrukPhD in Public Administration, doctoral candidate of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THEORETICAL CONCEPT IDENTIFICATION OF INFORMATION IN PUBLIC GOVERNANCE

Р. С. Савранськийаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МОДЕЛІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИПАРТІЙНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЄВРОПИ

R. Savranskyigraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MODELS OF CLASSIFICATION OF YOUTH WING OF POLITICAL PARTIES IN EUROPE

Р. П. Сивийаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ФАКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

R. Syvyipost-graduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INSTITUTIONAL PRECONDITIONS AND FACTORS OF TRANSFORMATION OF CIVIL SERVICE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

ТОВ "ДКС Центр"