Мобільна версія

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 22, 2016

Ю. М. Хвесикд. е. н., доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНИЙ СЕКТОР: ПРІОРИТЕТИ ТА МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ

Yu. KhvesykDoctor of Economics, associate professor, senior lecturer of economic and social geography department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INVESTMENT IN AGRARIAN SECTOR: PRIORITIES AND INCREASE MECHANISMS

Т. Д. Косовад. е. н., професор, професор кафедри фінансів, підприємництва та біржової діяльності, Класичний приватний університет, м. ЗапоріжжяО. В. Ярошевськак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

БІРЖОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ ВІТЧИЗНЯНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

T. KosovaDoctor of Economics, Professor, Professor of Department of Finance, Entrepreneurship and exchange activities, Classical Private University, ZaporizhzhyaO. IaroshevskaPhD of Economics, Senior Lecturer, Associate Professor of Department of Economics and marketing, Classical Private University, Zaporizhzhya

EXCHANGE MECHANISMS OF ATTRACTION OF FOREIGN CAPITAL BY DOMESTIC CORPORATIONS

Д. А. Міщенкод. н. з держ. упр., професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансівЛ. О. Міщенкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

D. MishchenkoPhD in Public Administration, Professor of the Department of Finance University of customs business and financeL. MishchenkoPhD, Associate Professor, Department of Finance, University of customs business and finance

IMPROVEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE FUNDING IN UKRAINE

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївІ. В. Бродюкздобувач кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївД. Г. Сташенюкмагістр Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

N. DenisenkoDoctor of Economics, Professor, Professor Department of Business Economics, Kyiv National University of Technologies and DesignI. BrodyukResearcher of Business Economics of Kyiv National University of Technology and Design, KyivD. StashenyukMaster, Kyiv National University of Technologies and Design

MAIN PROVISIONS FOR INVESTMENT AND INNOVATION FORMATION AT AN ENTERPRISES

А. О. Касичд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайнуК. О. Кануніковамагістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

A. KasychDoctor of Economic Sciences, Professor of Management Department, Kiev National University of Technologies аnd DesignK. KanunikovaMaster of Management Department, Kiev National University of Technologies And Design

INNOVATIVE ACTIVITY OF UKRAINIAN COMPANIES: DYNAMICS, PROBLEMS AND SOLUTIONS

О. В. Каховськад. е. н., доц., професор кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. ДніпроІ. Д. Комаровамагістр, Дніпропетровський національний університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. KakhovskaDoctor of Economics, Docent, Professor of the Department of Economics and Management of National Economy, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, DniproY. Komarovamaster, Dnipropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipro

ECONOMIC AND SOCIAL EMPLOYMENT PROBLEMS: EUROPEAN EXPERIENCE OF THEIR SOLVING FOR UKRAINE

А. Є. Гессенк. е. н., старший викладач кафедри оподаткування та соціального забезпечення Університету митної справи та фінансівЄ. О. Криворучкостудента групи ФК-13-4, Університету митної справи та фінансівІ. В. Сидоренкостудента групи ФК-13-4, Університету митної справи та фінансів

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Hessensenior lecturer of department of taxation and social security University of Customs and FinanceE. KryvoruchkoStudent groups FC-13-4, University of Customs and FinanceI. SidorenkoStudent groups FC-13-4, University of Customs and Finance

DIRECTIONS OF STRATEGIC PLACEMENT FOREIGN INVESTMENT FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT UKRAINE

О. О. Волошенкок. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївН. В. Скрягастудентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ТОРГІВЛІ

O. VoloshenkoCandidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, KyivN. SkriahaStudent, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN TRADE

Л. С. Івановак. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університет

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ТА ПРОДОВОЛЬСТВОМ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

L. IvanovaC. E. S., assistant, Bila Tserkva national agrarian University

FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOOD: DOMESTIC REALITIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Р. Д. Стакановк. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІММІГРАЦІЙНА СИСТЕМА БАЛІВ ДЛЯ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ: ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ НА РІВНІ ЄС

R. StakanovPhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

IMMIGRATION POINTS SYSTEM FOR SKILLED WORKERS: THE PROSPECT OF THE APPLICATION AT EU LEVEL

Г. В. Ползіковак. е. н., доцент кафедри фінансів та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

G. PolzіkovaPhD (Economics), Associate Professor of Finance and Marketing Department, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

MECHANISMS OF REGIONAL TAX MANAGEMENT UNDER DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

О. В. Іванютак. е. н., заступник начальника комерційного управління, ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод"К. І. Самчукздобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЦЕХІВ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

О. IvaniutaPh.D., deputy head of commercial management of JSC "Machine Building Plant Novokramatorsky"K. SamchukCompetitor Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University

FORMATION OF ACCOUNTING OVERHEAD COSTS OF WORKSHOPS MAIN PRODUCTION OF LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF MACHINE BUILDING INDUSTRY

Ю. В. Сибірянськак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. КиївН. В. Рудикк. е. н., асистент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. КиївО. С. Філінаспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Yu. SybirianskaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, KyivN. RudykPhD in Economics, Assistant of the Department of Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, KyivO. FilinPhD student, the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

OPPORTUNITIES AND RISKS OF FINANCING INNOVATIONS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN UKRAINE

О. В. Степановак. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ

O. StepanovaPh.D. in Economics, senior researcher of public finance department, "Institute for Economics and Forecasting, The National Academy of Sciences of Ukraine"

FINANCING OF SOCIAL PROTECTION UNDER DECENTRALIZATION: FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL REALITIES

Ю. В. Ніколаєнкок. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівТ. А. Шишловаспірант кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. NikolaenkoCandidate of Science in Economics, Professor, Professor of the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National Technological University, ChernihivТ. ShyshlovPostgraduate Student of the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

FEATURES OF MECHANISM OF ADJUSTING OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

Є. О. Ліндераспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

РОЗШИРЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Y. LinderPostgraduate student of Credit and Budget Institutions Accounting and Economic Analysis Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

EXTENDED CLASSIFICATION OF METHODS FOR BUSINESS ENTITIES BANKRUPTCY PROBABILITY ESTIMATION

Ю. В. Пасічникпрофесор, головний науковий співробітник відділу фінансової політики Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ" (АВТОР — ДЕМЧИШАК Н.Б.)

В. В. Коврегінк. т. н., доцент, перший проректор, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ВНЗ І КОРУПЦІЯ В НЬОМУ ЯК ЗАГРОЗА ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

V. KovreginPhD, Associate professor, The first vice-rector, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

FINANCIAL SECURITY OF THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION AND CORRUPTION IN IT AS A THREAT TO THE QUALITY OF EDUCATION IN UKRAINE

R. YakovchukCandidate of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, LvivA. SamijloCandidate of Juridical Sciences (Ph. D.), Senior Lecturer at the Department of Law and Management, Lviv State University of Life Safety, Lviv D. LukashevychLviv State University of Life Safety, Lviv A. SherstobitovaLviv State University of Life Safety, Lviv

SESU AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE INTERACTION IN THE FIELD OF PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE

Р. С. Яковчукк. т. н., доцент кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. ЛьвівА. В. Самілок. ю. н., старший викладач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. ЛьвівД. В. ЛукашевичЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. ЛьвівА. В. ШерстобітоваЛьвівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів

ВЗАЄМОДІЯ ДСНС ТА МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

В. Т. Колесникздобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

V. KolesnikApplicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

WAYS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF MECHANISMS OF MONITORING OF THE REFORM AND DEVELOPMENT OF THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

Р. О. Яськоаспірант кафедри державного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

R. Yaskopostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES IN THE HUMANITARIAN SPHERE OF UKRAINE: STATE-ADMINISTRATIVE CONTEXT

А. Є. Бакайаспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МІЖВІДОМЧОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ З ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ВОЄННОГО І МИРНОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ

A. Bakaia graduate student of the Department of Public Health National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

PUBLIC ADMINISTRATION INTERAGENCY COOPERATION WITH ORGANIZATIONS IN EMERGENCY SITUATIONS OF WAR AND PEACE TIME IN UKRAINE

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Редакційна колегія


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

ТОВ "ДКС Центр"