Мобільна версія

Журнал “Інвестиції: практика та досвід” включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та державного управління (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 12, 2017

Економіка

О. М. Сазонецьд. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеМ. С. Ганкінааспірантка кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВИЯВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ НАПРЯМІВ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

O. SazonetzHead of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, RivneM. GankinaPostgraduate student, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

IDENTIFICATION OF THE SOCIO-COMMUNICATIVE BENEFITS OF THE DEVELOPMENT OF THE FIELDS OF EDUCATIONAL TOURISM ON THE INTERNATIONAL TOURISM ENTERPRISES

А. В. Боханк. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ: ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ І ПАРТНЕРСТВА

A. BokhanPhD in Economics, Doctoral Student at the Department of International Economics, Kyiv National University of Trade and Economics

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL DIPLOMACY: DEVELOPMENT AND PARTNERSHIP POLICY

Ю. В. Вдовиченкок. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В КООРДИНАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Y. VdovichenkoPh.D., associate professor, Cherkasy State Technological University

THE EFFECTIVENESS OF STATE INSTITUTIONS IN COORDINATION ECOMMERCE

К. П. Черненокк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

K. Chernenokcand. sc. (econ.), assoc. prof. of the department of finance and credit, Petro Mohyla Black Sea National University

DEVELOPMENT MANAGEMENT OF THE NATIONAL PENSION SYSTEM

І. О. Сєвідовак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. ХарківЛ. О. Лещенкок. е. н., ст. викладач кафедри економіки підприємства, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. SevidovaPhD (Econ.), Docent, Docent of Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. DokuchajevL. LeshchenkoPhD (Econ.), senior lecturer of the Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev

STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF VEGETABLE PRODUCTION IN UKRAINE

В. В. Лаврукк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

ЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

V. LavrukPhD (Economic), Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance Economic Faculty, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamyanetz-Podilskiy

ANIMAL HUSBANDRY ECONOMIC MODERNIZATION AS THE MAIN PRECONDITION OF ITS EFFECTIVE DEVELOPMENT

Н. О. Петренкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. PetrenkoPhD (Economics), Associate Professor department of management Uman National University of Horticulture, Uman

INNOVATIVE ASPECTS FORMATION INVESTMENT POLICY STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF INDUSTRY

С. М. Халатурк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

S. KhalaturPh. D. in Economics, associate рrofessor of Finance and banking Department Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

IMPROVING OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

С. М. Івановк. е. н., викладач, Запорізький національний університетВ. О. Біленкок. е. н., викладач, Запорізький національний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. IvanovPhD in Economics, Zaporizhzhya National UniversityV. BilenkoPhD in Economics, Zaporizhzhya National University

INTERNET-BUSINESS MODELING ON THE BASE OF THE PROACTIVE MANAGEMENT

І. І. Никифоракк. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

I. NykyforakPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of accounting, analysis and audit, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

ANALYSIS OF TRANSPORT SERVICES RENDERED EFFICIENCY IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISES OF CITY ELECTRIC TRANSPORT

Ю. П. Макаренкод. е. н., професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. ДніпроА. В. Тригубстудентка 4го курсу, бакалавр, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ

Yu. MakarenkoDoctor of Economic sciences, professor, The Dnipropetrovs'k National University named after Oles' Gonchar, DniproA. Trygub4th year student, bachelor, The Dnipropetrovs'k National University named after Oles' Gonchar, Dnipro

CURRENT STATUS AND WAYS TO IMPROVE BANKING REGULATION AND SUPERVISION

В. М. Чербак. н. з держ. управл., доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроГ. Д. Тобольстудентка, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроД. В. Мушкатьоровастудентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПРИЧИНИ ОСВІТНІХ МІГРАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЗА КОРДОН

V. CherbaPh.D. in Public Administration, Аssociate Рrofessor of taxation and social security University of Customs and Finance, DniproH. Tobol'Second year students, DniproD. MushkatiorovaSecond year students, Dnipro

THE REASONS OF EDUCATIONAL MIGRATIONS OF UKRAINIAN STUDENTS ABROAD

Н. М. Матвєєвак. е. н., доцент, доцент економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківВ. М. Прасолдоцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківК. В. Кухтінасистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

N. MatvieievaPhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivV. PrasolAssociate Professor of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivK. Kuhtinassistant of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

FEATURES OF FORMATION OF THE MARKET ENVIRONMENT IN THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Ю. В. Пікаловаспірант, Черкаський державний технологічний університет

ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ АКСЕЛЕРАТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. PikalovGraduate student, Cherkasy State Technological University

GENERATION OF ACCELERATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL ECONOMY

М. В. Рябоконьаспірант, Черкаський державний технологічний університет

РОЛЬ КОРПОРАЦІЙ У КЛАСИЧНИХ ТА СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

M. RyabokonGraduate student, Cherkasy State Technological University

THE ROLE OF CORPORATIONS IN THE CLASSICAL AND MODERN THEORY OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Д. О. Котелевецьаспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

D. Kotelevetsрostgraduate student, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

OIL AND FAT PRODUCTS CONSUMER MARKET ANALYSIS AS AN AIC PROCESSING ENTERPRISES COMPETITIVENESS EVALUATION ELEMENT

О. В. Кравецьаспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

O. Kravetspostgraduate student, Classical private university, Zaporozhe

ASSESSMENT OF DEVELOPMENT OF SME UKRAINE

Державне управління

Я. Ф. Жовнірчикд. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СУЧАСНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ya. ZhovnirchykDoctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MODERN PERSONNEL POLICY IN STATE AUTHORITIES AND LOCAL GOVERNMENTS

С. Т. Полторакк. пед. н., проф., Міністр оборони України

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УПРАВЛІННІ ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

S. PoltorakPhD in Pedagogical Science, Full Professor, Minister of Defence of Ukraine

THE PLACE AND ROLE OF THE STATE IN THE ADMINISTRATION OF MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

Ю. С. Дмитренконауковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Y. DmitrenkoResearcher, Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

ORGANIZATIONAL-LEGAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF POLYGRAPH TECHNOLOGIES USAGE IN UKRAINE

А. П. Миколаєцьздобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У РОЗВИНУТИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

A. Mykolayetsapplicant, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

FEATURES STATE CONTROL IN DEVELOPED FOREIGN COUNTRIES

Н. А. Василигааспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА СИТУАЦІЇ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

N. VasylygaPostgraduate student at department of social and humanitarian policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ASSESSMENT OF THE SITUATION IN THE SPHERE OF HOUSEHOLD DEVELOPMENT IN UKRAINE

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інститут Київського національного торговельно-економічного університету


ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ


Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного університету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

ТОВ "ДКС Центр"