EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СМАРТ-СІТІ ЧИ ЕЛЕКТРОННЕ МІСТО: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ Е-УРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
С. А. Чукут, В. І. Дмитренко

Назад

УДК: 35.075:004

С. А. Чукут, В. І. Дмитренко

СМАРТ-СІТІ ЧИ ЕЛЕКТРОННЕ МІСТО: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ Е-УРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Анотація

У статті досліджуються сучасні підходи до розуміння сутності понять "смарт-сіті" (розумне місто) та електронне місто (е-місто) в контексті розвитку електронного урядування на місцевому рівні. Зазначається, що існує два основних підходи до вживання поняття "розумне місто": перший — переважно використовується великими ІТ-компаніями для просування своїх продуктів на місцевому рівні і має на меті автоматизацію всіх процесів життєдіяльності міста; другий — в контексті сталого розвитку, застосовується для підкреслення важливості використання ІКТ в усіх сферах функціонування міста для поліпшення якості життя його мешканців. До загроз надмірного захоплення і запровадження різноманітних технологій смарт-сіті належить ризик захисту приватності, тотальний контроль над громадянами і знецінення участі громадян у процесі прийняття управлінських рішень. Наведено приклади сучасного зарубіжного і вітчизняного досвіду розвитку електронного урядування на місцевому рівні. Зроблено висновки щодо основних проблем, які гальмують розвиток електронного урядування на місцевому рівні в Україні та зазначаються можливості їх подолання.

S. Chukut, V. Dmytrenko

SMART CITY OR ELECTRONIC CITY: MODERN APPROACHES TO THE UNDERSTANDING OF THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNANCE AT THE LOCAL LEVEL

Summary

The article examines modern approaches to the understanding of the notions of "Smart-City" and "Electronic City" in the context of the development of e-governance at the local level. Notes that there are two main approaches to the use of the concept of "Smart City": first-mainly used by large IT companies to promote their products at the local level and is aimed at automation all processes of vital activity of the city; the second one — in the context of sustainable development, it is used to underline the importance of the use of ICT in all spheres of town planning for improving the quality of life of its inhabitants. To the dangers of excessive admiration and introducing a variety of technologies in a smart-city belongs the risk of the protection of privacy, total control over citizens and devaluation of citizen participation in the process of management decisions. Presented examples of modern foreign and domestic experience of the development of e-governance at the local level. Сonclusions on the major problems that hinder the development of e-governance at the local level in Ukraine and indicated the possibility of overcoming them are made.

№ 13 2016, стор. 89 - 93

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1465

Відомості про авторів

С. А. Чукут

д. н. з держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

S. Chukut

Professor, Acting Head, Department of the Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"


В. І. Дмитренко

здобувач кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

V. Dmytrenko

Ph.D Candidate in Public Governance and Administration, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Чукут С. А., Дмитренко В. І. Смарт-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження е-урядування на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 89–93.

Chukut, S. and Dmytrenko, V. (2016), “Smart city or electronic city: modern approaches to the understanding of the implementation of e-governance at the local level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 89–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.