EnglishНа русском

Назад

УДК: 330.837

Н. М. Гуляєва, А. В. Охотніков

КОНТРАКТИ В НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ

Анотація

Досліджено взаємозв’язок неоінституціональних теорій в рамках сучасної парадигми регулювання соціально-економічних відносин та їх вплив на формування теорії контрактів. Зосереджено увагу на тісному зв’язку між теоріями інститутів, фірми, прав власності, трансакційних витрат та теорією контрактів. Досліджено природу контрактних відносин підприємства та проаналізовано їх внутрішню структуру, в тому числі і з позиції оцінки трансакційних витрат комерційного контракту суб’єкта господарювання. Сформульовано постановку проблеми наукового дослідження основ управління комерційними контрактами підприємства.

Сorrelation between neoinstitutional theories is investigated in accordings with modern paradigm of regulation of economic and social relations and their influence on the contract theory is searched. The attention is stressed to the close connection between the theories of institutions, firm, property rights, transaction costs and the contract theory. Nature of contractual relations of a company is studied and their internal structure is analyzed, including assessing the transaction costs of commercial contract of a company. Formed the scientific research problem of management of commercial contracts.

№ 16 2012, стор. 25 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 677

Відомості про авторів

Н. М. Гуляєва

к. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет


А. В. Охотніков

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.