EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ ДВОПЛОЩИННОГО СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ
І. М. Чернявська

Назад

УДК: 658.012.2:621

І. М. Чернявська

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ ДВОПЛОЩИННОГО СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Анотація

У статті обгрунтовано застосування двоплощинного ситуаційного аналізу як інструменту для визначення напрямів та планування організаційних змін. При цьому в процесі розвитку системного підходу до підприємства складена схема можливих виробничо-збутових ситуацій. Сформовано систему комплексного і поелементного аналізу організаційних змін, яка заснована на виділенні функціональних областей підприємства з визначальними факторами (елементами), по яких запропоновано створення комплексної системи напрямів діяльності підприємства. Розроблено алгоритм процесу реалізації комплексного ситуаційного аналізу для діагностики змін на підприємстві.

I. M. Chernyavskaya

IMPROVING CHANGE MANAGEMENT ON MACHINE-BUILDING ENTERPRISE BASED TWOAREAING SITUATIONAL ANALYSIS

Summary

The article proved application twoareaing situational analysis as a instrument for determining the direction and planning of organizational change. In this process development of systematic approach to enterprise addited scheme possible situations. Formulated system of complex and elementive analysis of organizational change, which based on the isollation of functional areas of enterprises with determining factors (elements) on which proposed creation of complex system of direction enterprise activities. The algorithm process of realization complex situational analysis for diagnose changes in the enterprise.

№ 6 2013, стор. 89 - 93

Кількість переглядів: 626

Відомості про авторів

І. М. Чернявська

здобувач, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

I. M. Chernyavskaya

applicant, Alfred Nobel University Dnipropetrovs'k

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.