EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Я. В. Петренко

Назад

УДК: 657.47

Я. В. Петренко

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Анотація

Проаналізована методологія обліку і розподілу загальновиробничих витрат згідно стандартів бухгалтерського обліку. Доведено, що така методологія унеможливлює облік виробничої собівартості по фактичним витратам, крім того, форма використання цієї методології на практиці зазвичай не відповідає її суті. Проаналізовані можливі способи розподілу загальновиробничих витрат, що відповідають поточним стандартам бухгалтерського обліку. Розкриті й обгрунтовані можливі шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку і розподілу загальновиробничих витрат. Показано, що для підприємства варто дозволити вести облік і розподіл загальновиробничих витрат за будь-якою зручною методологією, можливо, з обов'язковим розкриттям її суті у примітках до фінансової звітності, крім того, можливим шляхом до вдосконалення існуючої методології є також облік змінних загальновиробничих витрат на рахунку "Виробництво". Обгрунтовано, що віднесення усієї суми постійних витрат до витрат періоду не протирічить принципам фінансового обліку.

Y. V. Petrenko

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF MANUFACTURING OVERHEAD ACCOUNTING AND DISTRIBUTION

Summary

The methodology of manufacturing overhead accounting and distribution according to accounting standards is analyzed. It is proved that such a methodology prevents accounting production cost by the actual costs, in addition, the form of this methodology in practice usually does not correspond to its essence. Possible methods of manufacturing overhead distribution that meet current accounting standards are analyzed. The possible ways of improvement manufacturing overhead accounting and distribution are disclosed and justified. It is shown that companies should be allowed to keep records and distribution manufacturing overhead on any convenient manner, possibly with mandatory disclosure of its merits in the notes to the financial statements, besides possible way to improve the existing methodology is the accounting variable manufacturing overhead for account "Production". It is proved that the classification of the total fixed costs to cost period is not contrary to the principles of financial accounting.

№ 7 2013, стор. 54 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 591

Відомості про авторів

Я. В. Петренко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

Y. V. Petrenko

PhD., associate professor of audit and accounting department, Donbas state engineering academy, Kramatorsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.