EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ РОЗВИТКОМ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
Н. С. Орлова, І. М. Верьовіна

Назад

УДК: 351.82

Н. С. Орлова, І. М. Верьовіна

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ РОЗВИТКОМ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

Анотація

У статті визначається сутність концепції людського розвитку, її основна мета, динамічність та роль в сучасній економічній науці. Доведено, що європейська інтеграція є стратегічним пріоритетом зовнішньої політики України, що передбачає наближення до кращих соціальних стандартів якості життя. Розкрити фактори сприяння досягнення європейських соціальних стандартів. Досліджено та систематизовано основні нормативно-правові документи, які регламентують проблеми людського розвитку в державі. Обгрунтовано недоліки існуючих стратегій державного розвитку та пов'язаних з цим негативних тенденцій формування людського потенціалу. Доведено необхідність визнання законодавчих актів щодо людського розвитку як самостійного та ключового напряму стратегічних орієнтирів державної політики. Запропоновано заходи удосконалення механізмів регулювання людського розвитку з метою гармонізації соціальних заходів з програмами економічного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності України в європейському просторі.

N. S. Оrlova, I. M. Veryovina

GOVERNANCE OF HUMAN DEVELOPMENT IN VIEW OF EUROPEAN SOCIAL STANDARDS

Summary

The article defines the concept of human development, its main purpose, dynamism and relevance in modern economics. It is proved that European integration as a strategic priority of the foreign policy of Ukraine, which provides the best approximation to the social standards of living. The factors are contributing to the European social standards. It was studied and systematized the main legal documents regulating human development in the country. It was grounded on shortcomings of existing national development strategies and associated negative trends shaping human potential. It was proved the necessity of recognition in the laws of human development, such as self-direction and key strategic objectives of public policy. It was proposed measures that improve the mechanisms regulating human development in order to harmonize social activities with programs of economic development and competitiveness of Ukraine in Europe.

№ 9 2013, стор. 134 - 138

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 255

Відомості про авторів

Н. С. Орлова

д. держ. упр., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

N. S. Оrlova

Dr. of Public Administration, Рrofessor of finance, Donetsk State University of Management, Donetsk


І. М. Верьовіна

аспірант кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

I. M. Veryovina

Postgraduate student of finance, Donetsk State University of Management, Donetsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.