EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
С. І. Косенчук

Назад

УДК: 351.713

С. І. Косенчук

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Ефективне регулювання діяльності суб'єктів господарської діяльності неможливе без використання інформації. Комплексне дослідження новітніх норм, що регулюють отримання та подання інформації органами державного управління та суб'єктами господарської діяльності у податковій сфері, в контексті їх загального цільового призначення — інформаційного забезпечення податкового регулювання господарської діяльності — не проводилось. Актуальність вивчення інформаційного забезпечення державного податкового регулювання господарської діяльності, системи його правового забезпечення, є першочерговим чинником належного функціонування як податкових органів, так і суб'єктів господарської діяльності, та за таких підстав потребує їх дослідження. У статті розглядаються прогалини правового забезпечення між податковими органами та іншими суб'єктами в механізмі інформаційних відносин, пропонуються напрями удосконалення інформаційного забезпечення механізмів податкового регулювання господарської діяльності.

S. I. Kosenchuk

INFORMATION FOR MECHANISMS OF STATE TAX ADJUSTMENT OF BUSINESS

Summary

Effective regulation of activity of subjects of economic activity is impossible without use of the information. Comprehensive study of the latest standards, regulating reception and presentation of information by bodies of state administration and economic entities in the tax sphere, in the context of their overall purpose is information support of the tax regulation of economic activities is not done. The relevance of the study of information security of the state tax regulation of economic activities, the system of its of legal support, is a top priority factor for the proper functioning of the tax bodies and subjects of economic activities, and on the grounds requires their research. The article examines the gaps of the legal support between the tax authorities and other actors in the mechanism of information relations, proposed directions of the improvement of information provision mechanisms of the tax regulation of economic activities.

№ 9 2013, стор. 146 - 152

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 541

Відомості про авторів

С. І. Косенчук

аспірант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

S. I. Kosenchuk

graduate student, Black Sea State University Petro Mohyla

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.