EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПРИ СТВОРЕННІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНИХ СТРУКТУР
І. Я. Погрібний

Назад

УДК: 657.6

І. Я. Погрібний

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПРИ СТВОРЕННІ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНИХ СТРУКТУР

Анотація

У статті розглянуті питання особливостей застосування аудиту для досягнення адаптивності локальних систем до загальних у процесі реструктуризації великої кількості однотипних виробництв та створенні вертикально-інтегрованих системно-орієнтованих структур.
Розглянуті особливості застосування аудиту при проведенні аналізу системи обліку підприємства з метою удосконалення організації облікової роботи, аналізу і контролю в процесі реструктуризації та створенні вертикально-інтегрованих системно-орієнтованих структур.
Запропоновані заходи, що дозволяють використовувати ефективні рішення з метою розвитку виробництва за допомогою механізмів внутрішнього управління при створенні у процесі реструктуризації вертикально-інтегрованих системно-орієнтованих структур, також володіють великою адаптивністю щодо спільного функціонування в умовах конкурентного середовища.

I. Ya. Pogribniy

FEATURES OF APPLICATION OF EXTERNAL AND INTERNAL AUDIT AT CREATION APEAK COMPUTER-INTEGRATED SYSTEM-ORIENTED STRUCTURES

Summary

In the article the considered questions of features of application of audit are for achievement of adaptiveness of the in-plant systems to general in the process of restructuring of plenty of of the same type productions and creation apeak computer-integrated sistemno- of the oriented structures.
Considered features of application of audit during the leadthrough of analysis of the system of account of enterprise with the purpose of improvement of organization of registration work, analysis and control, in the process of restructuring and creation apeak computer-integrated sistemno- of the oriented structures.
The offered measures which allow to use effective decisions with the purpose of development of production by the mechanisms of internal management at creation in the process of restructuring apeak computer-integrated sistemno- of the oriented structures also own large adaptiveness for the general functioning in the conditions of competition environment.

№ 11 2013, стор. 4 - 7

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 258

Відомості про авторів

І. Я. Погрібний

д. е. н., зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, ВФЕУ

I. Ya. Pogribniy

d. e. n., zav by the department of record-keeping and audit, VFEU

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.