EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
З. Б. Янченко

Назад

УДК: 330.341.1.001.76

З. Б. Янченко

ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стаття доводить значення раціонального використання кадрового потенціалу підприємств для забезпечення ефективності їх діяльності та розглядає вплив людського ресурсу на підвищення їх конкурентоспроможності. Автор окреслює змістовне наповнення поняття інноваційного потенціалу персоналу та простежує його зв'язок з інноваційним потенціалом підприємства як явищем вищого порядку. Стаття розглядає дотримання обов'язкового ряду вимог як неодмінної умови проведення кількісного виміру інноваційної оцінки працівників підприємства, систематизує можливі показники інноваційного потенціалу персоналу з урахуванням окремих підходів, визначає ряд чинників, які регламентують зміни людського ресурсу та є стандартними для переважної більшості підприємств. Також доопрацьовано методику комплексної оцінки рівня інноваційного потенціалу підприємств, спрямовану на розрахунок інтегрального індексу інноваційного потенціалу підприємства як добутку комплементуючих індексів, що враховують професійні та освітні якості персоналу, його інформаційно-комунікаційні можливості, вплив на прийняття управлінських рішень та особливості психологічного клімату.

Z. B. Yanchenko

ASSESSMENT OF HUMAN CAPITAL AS A COMPONENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF A FIRM

Summary

The paper proves value of rational use of personnel potential of firms for providing the efficiency of their activity and considers influence of a human resource on increase of their competitiveness. The author outlines substantial filling of concept of innovative potential of personnel and traces its links with innovative potential of a firm as the phenomenon of higher order. The paper considers compliance of some mandatory requirements as integral condition of carrying out the quantitative measurement of an innovative assessment of workers of a firm, systematizes possible parameters of innovative potential of personnel in view of separate approaches, defines a number of the factors regulating variations of a human resource and being standard for the primary majority of firms. Also the author modifies the procedure of complex assessment of a level of innovative potential of firms, directed on calculation of an integrated index of innovative potential of firms as a product of complementary indexes considering professional and educational qualities of personnel, its information-communication possibilities, influence on acceptance of administrative decisions and features of a psychological climate.

№ 14 2013, стор. 44 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 172

Відомості про авторів

З. Б. Янченко

к. е. н., заслужений економіст України, директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації

Z. B. Yanchenko

PhD of Economics, honored economist of Ukraine, director of Department of economic development, trade and international cooperation of Zhytomyr oblast administration

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.