EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В. В. Папп, Н. В. Бошота

Назад

УДК: 334.012.64

В. В. Папп, Н. В. Бошота

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті розглядаються проблеми формування інноваційної інфраструктури розвитку малого бізнесу. Проаналізовано основні показники розвитку малого підприємництва в Україні; виокремлено негативні фактори впливу підприємницького середовища на розвиток малого бізнесу в Україні. Розглянуто механізм державної підтримки малого бізнесу в Україні та визначено основні проблеми та перешкоди, які уповільнюють його розвиток. Визначено елементи інфраструктури державної підтримки малого підприємництва та основні напрями її покращення.

V. Papp, N. Boshota

INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF SMALL ENTERPRISE IN UKRAINE: THE STATE, TENDENCIES AND PROSPECTS

Summary

The problems of forming of innovative infrastructure of development of small business are examined in the article. The basic indexes of development of small enterprise are analysed in Ukraine; the negative factors of influence of enterprise environment are distinguished on development of small business in Ukraine. The mechanism of state support of small business is considered in Ukraine and basic problems and obstacles are certain that slow his development. The ingredients of infrastructure of state support of small enterprise and basic directions of her improvement are certain.

№ 16 2013, стор. 22 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 584

Відомості про авторів

В. В. Папп

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

V. Papp

Doctor of Economics, associate professor, professor of department of finances and banking, Uzhgorod national university


Н. В. Бошота

здобувач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

N. Boshota

Аpplicant of department of economy, management and marketing, Uzhgorod national university

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.