EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ
О. О. Константинова

Назад

УДК: 339.72

О. О. Константинова

ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ

Анотація

У статті аналізуються підходи щодо трактування фінансової стабільності як складного багатоаспектного явища, зворотною стороною якого є фінансова нестабільність. Автором досліджуються причини виникнення фінансової нестабільності та підходи до їх визначення, що розвивалися відповідно до темпів пришвидшення зміни циклів економічної діяльності. Глобальна фінансова нестабільність, проявом якої стали кризові явища останніх трьох десятиліть, приводить до висновку, що класичні методи державного регулювання втрачають свою дієвість. У результаті поглиблення глобалізаційних процесів посилюється "крихкість" (тяжіння до фінансової нестабільності), що, у свою чергу, призводить до постійної турбулентності на всіх рівнях економічних систем. У статті наводяться аргументи на користь того, що виникнення фінансової нестабільності стало передбачуваним наслідком декількох десятиліть поступового зниження регуляторного тиску в найбільш розвинених державах. Кризові явища, які все ще мають місце, яскраво продемонстрували необхідність впровадження єдиних світових стандартів, які б забезпечили можливість застосування універсальних методів завчасного прогнозування та попередження виникнення екстремумів турбулентності ще на локальному рівні. Визначення ознак фінансової стабільності забезпечує основу для формування нової методології регулювання національних економік, інтеграційних утворень та світової економіки в цілому.

O. Konstantinova

THE GLOBAL FINANCIAL INSTABILITY: VARIANCE OF INTERPRETATION APPROACHES

Summary

The article analyses different approaches concerning interpretation of financial stability as a multi-aspect phenomenon, with its backside in the form of instability. Author studies the reasons of financial instability as well as approaches to their definition that had a tendency to develop through the acceleration of economic cycles' fluctuations. Global financial instability that resulted in crisis began over the last three decades, which brings us to the conclusion that the classical methods of state regulation are losing their effectiveness. As a result, deepening globalization process increases "fragility" (attraction to financial instability), which in turn leads to constant turbulence at every level of national economies. It is obvious that the financial instability has become a predictable consequence of decades of gradual reduction of the regulatory burden in most developed countries. The crisis, which is still in place, clearly demonstrated the need to introduce international standards that would ensure the possibility of universal methods of forecasting and early warning of their occurrence, even at the local levels. Determination of signs of financial stability would become a step towards the formation of a new regulative methodology of national economies, integration units and global economy itself.

№ 16 2013, стор. 95 - 98

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 810

Відомості про авторів

О. О. Константинова

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

O. Konstantinova

Postgraduate Student of the International Finance Department, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.