EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
М. В. Стирський, М. М. Романяк

Назад

УДК: 303.722.4:336.713:339.137

М. В. Стирський, М. М. Романяк

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

У статті розглядаються переваги та прикладні проблеми застосування кластерного аналізу у процесі дослідження конкуренції у банківському секторі економіки. Статистичну основу дослідження складають підсумки функціонування українських банківських інститутів у 2010—2011 рр. Залежно від рівня активності банківських установ на депозитному і кредитному ринках, ринку цінних паперів обчислено інтегральні оцінки конкурентних переваг та сформовано відповідні рейтинги. Для банків-лідерів рейтингів розраховано Мангеттенські відстані й розглянуто умови їх об'єднання у кластери. Встановлено, що кластерний аналіз міжбанківської конкуренції вимагає повної та оперативної вихідної інформації про учасників ринку. Розкрито труднощі інтерпретації висновків кластерного аналізу в умовах контролю окремих сегментів банківського ринку фінансовими центрами промислових груп. Вказано на необхідність поєднання переваг кластерного аналізу із елементами якісного дослідження конкуренції на ринку банківських послуг.

M. Styrskyi, M. Romaniak

APPLICATIONS OF CLUSTER ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE COMMERCIAL BANK

Summary

This article discusses the advantages and applied problems of the application of cluster analysis in the study of competition in the banking sector of economy. Statistical researches are based on the results of functioning of the Ukrainian banking institutions in 2010-2011 years. Depending on the level of activity of banks on the deposit, loan and stock markets it has been calculated integrated assessment of competitive advantages and has been created corresponding ratings. For the leading banks "Manhattan distance" has been calculated and conditions of their reunion in clusters have been reviewed. It has been founded that cluster analysis of interbank competition requires full and operative source of the output information on market participants. Has been revealed the difficulties of interpretation of the conclusion of cluster analysis in terms of control of certain segments of the bank market by financial centers of industrial groups. It also has been noted on necessity of combining the advantages of cluster analysis with the elements of qualitative research competition in the banking market.

№ 17 2013, стор. 59 - 63

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 365

Відомості про авторів

М. В. Стирський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка

M. Styrskyi

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the department of economic theory, Ivan Franko National University of Lviv


М. М. Романяк

студент, Львівський національний університет імені Івана Франка

M. Romaniak

student, Ivan Franko National University of Lviv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.