EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФОРФЕЙТИНГУ
А. В. Жеваго

Назад

УДК: 339.723

А. В. Жеваго

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФОРФЕЙТИНГУ

Анотація

В умовах сучасної світової економіки та поглиблення інтеграційних процесів, що виявляються в розширенні обсягів експортно-імпортних операцій, збільшенні кількості суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, загострюється проблема необхідності всебічного аналізу питань застосування новітніх фінансово-кредитних технологій, в тому числі заснованих на використанні форфейтингу. Особливої актуальності дане питання набуває на сучасному етапі розвитку економіки України, з метою підвищення ефективності використання експортного потенціалу підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

A. Zhevago

FEATURES OF FORFEITING OPERATIONS ON INTERNATIONAL AND NATIVE MARKETS

Summary

In today's global economy and the deepening of integration processes, which occur in the expansion of volumes of export-import operations, increasing the number of subjects of foreign economic activity, exacerbated the need for a comprehensive analysis of the issues of application of the newest financial and credit technologies, including those based on the use of forfeiting. The particular relevance of this issue takes on the modern stage of development of economy of Ukraine, to improve the efficiency of export potential of the enterprises engaged in foreign trade.

№ 21 2013, стор. 84 - 87

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

А. В. Жеваго

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

A. Zhevago

Candidate of Economic Science academic degree, PhD in Economics, Associate professor of Department international menegment, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.