EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ
О. А. Добровенко

Назад

УДК: 330.13

О. А. Добровенко

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Анотація

Метою дослідження є визначення шляхів вдосконалення процесу стратегічного планування на прикладі комерційного банку за допомогою системи аналітичних показників. Методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення економічної науки, сучасної теорії стратегічного управління та творче осмислення досягнень зарубіжних і вітчизняних учених з проблем використання стратегічного планування та його ефективного впровадження в фінансовому секторі економіки.
У результаті проведеного дослідження визначено позитивні ефекти від впровадження процесу стратегічного планування на основі комплексної системи аналітичних показників у банківських установах. У статті набула подальшого розвитку структурно-логічна модель процесу каскадування стратегічного плану, до якої включено горизонтальні та вертикальні блоки організаційної структури банківської установи.
Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю їх використання у діяльності банківських установ для підготовки документів нормативного, прогнозного, програмного, методичного характеру, спрямованих на розвиток банківської установи та національної банківської системи в цілому.

O. Dobrovenko

STRATEGIC PLANNING IMPROVEMENT IN BANKING INSTITUTIONS OF UKRAINE

Summary

The aim of the research is to identify ways to improve the strategic planning on commercial banks example through the analytical performance indicators. Methodological basis of research are fundamental contributions of economics, the modern theory of strategic management and creative understanding achievements of foreign and domestic scientists of strategic planning and its effective implementation in the financial sector.
As a result, the study identified the positive effects of the introduction of the strategic planning process based on a comprehensive analysis of banking institution indicators. The article gained further development of structural and logical model of the strategic plan cascading, which includes horizontal and vertical blocks of the bank organizational structure.
The practical significance of the results is determined by the possibility of their use to prepare the required documents, forecast, software, methodical nature, aimed at the development of the banking institutions and the national banking system as a whole.

№ 23 2013, стор. 96 - 100

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

О. А. Добровенко

аспірант, кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

O. Dobrovenko

postgraduate student, Department of Finance, Taras Shevchenko Kyiv National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.