EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМКИ
Л. М. Шаблиста

Назад

УДК: 658.14

Л. М. Шаблиста

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДТВОРЕННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМКИ

Анотація

Стаття присвячена обгрунтуванню необхідності розробки нової концепції відтворення оборотного капіталу підприємств. На основі аналізу динаміки і структури оборотних активів і джерел їх формування в реальному секторі України за період 2007—2012 рр. виявлено ряд негативних явищ у його стані, а саме: деформована структура, низька ліквідність, нестача власного грошового капіталу, уповільнення процесу відтворення. В статті узагальнено причини хронічної нестачі власного оборотного капіталу підприємств, визначено основні напрями розширення власних джерел поповнення оборотного капіталу, сформульовано суть державної політики щодо забезпечення підприємств власним оборотним капіталом. Акцентується увага на заходах держави щодо мобілізації резервів зростання чистого прибутку підприємств, як одного з основних джерел відтворення оборотного капіталу, а також щодо інструментів підвищення ефективності державної підтримки виконавців інвестиційних проектів у рамках національних пріоритетів.

L. Shablista

IMPROVING THE MECHANISM OF REPRODUCTION OF THE WORKING CAPITAL OF ENTERPRISES OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY

Summary

This article is devoted justification the need to develop new play concepts working capital of enterprises. Based on the analysis of the dynamics and structure of current assets and the sources of their formation in the real sector of Ukraine for the period 2007—2012 he identified a number of negative phenomena in his condition such as deformed structure, low liquidity, lack of own capital money, slowing the process of reproduction. The article summarized the causes of chronic shortage of own working capital of enterprises, the main direction of extension of their own sources of working capital, formulated the essence of public policy on enterprise own working capital. Attention is focused on the steps of the state to mobilize reserves rise in net profits as one of the main sources of working capital reproduction, as well as tools to improve public support artists of investment projects in the framework of national priorities.

№ 24 2013, стор. 6 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 439

Відомості про авторів

Л. М. Шаблиста

д. е. н., проф., провідний науковий співробітник відділу фінансів реального сектора ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

L. Shablista

Sc. D. in Economics, prof., Chief Research Fellow of the Department of Finance of the real sector of Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS

Як цитувати статтю

Шаблиста Л. М. Удосконалення механізму відтворення оборотного капіталу підприємств реального сектору економки . Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 24. С. 6–10.

Shablista, L. (2013), “Improving the mechanism of reproduction of the working capital of enterprises of the real sector of economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.