EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В АНАЛІЗІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
О. О. Піддубна, О. Б. Литвинова

Назад

УДК: 004.942:519.21:330.04

О. О. Піддубна, О. Б. Литвинова

МЕТОДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В АНАЛІЗІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

Використання методів імітаційного моделювання і сучасних інформаційних технологій підвищує ефективність управління сучасним підприємством. На сьогодні використання методу Монте-Карло у практичній діяльності залишається не достатньо поширеним, бо він вимагає обробку великих масивів даних. Основу метода Монте-Карло становить одержання великого числа реалізацій випадкового процесу, який формується так, щоб імовірнісні характеристики (математичні очікування, імовірність деяких подій, імовірність попадання траєкторії процесу в деяку область тощо) дорівнювали певним величинам задачі, яка розв'язується. Побудова моделі з використанням даного методу може грунтуватися на розподілі випадкових величин у досліджуваному процесі. Множину реалізацій можна використати як деякий штучно отриманий статистичний матеріал, що обробляється звичайними методами математичної статистики. Створення ефективної системи застосування ІТ є одним з аспектів забезпечення достатнього рівня якості для розрахунку систем масового обслуговування методами Монте-Карло.

О. Piddubna, O. Litvinova

METHODS OF SIMULATION IN THE ANALYSIS OF THE ECONOMIC SYSTEMS

Summary

The using of methods of simulation and modern information technologies promotes efficiency of management of modern enterprise. Today, the use of method Monte-Carlo in practical activity remains widespread not enough, because he requires treatment of large volumes of information. Basis of method of Monte Carlo is a receipt of large number of realization of casual process, which is formed so that probabilistic descriptions (expected values, probability of some events, probability of hit of trajectories of process in some area and other) equaled the certain sizes of task which decides. The construction of model with the use of this method can be based on distributing of casual sizes in the probed process. The great number of realization can be used as some artificially got statistical material which is processed the ordinary methods of mathematical statistics. Creation of the effective system of the use IT is one of aspects of providing of sufficient level of quality for the calculation of the queuing of Monte-Сarlo methods systems.

№ 24 2013, стор. 65 - 69

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 649

Відомості про авторів

О. О. Піддубна

к. е. н., завідувач кафедри економічної кібернетики Обласного комунального вищого навчального закладу "Інститут підприємництва "Стратегія"

О. Piddubna

Candidate of Economic Scienc, head of Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody


О. Б. Литвинова

старший викладач кафедри економічної кібернетики Обласного комунального вищого навчального закладу "Інститут підприємництва "Стратегія"

O. Litvinova

Senior lecturer of Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution "Strategy", the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

Як цитувати статтю

Піддубна О. О., Литвинова О. Б. Методи імітаційного моделювання в аналізі економічних систем. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 24. С. 65–69.

Piddubna, О. and Litvinova, O. (2013), “Methods of simulation in the analysis of the economic systems”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 65–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.