EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ КОНЦЕПТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Ю. В. Лазар

Назад

УДК: 339.92

Ю. В. Лазар

СУЧАСНІ КОНЦЕПТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розроблено наукові положення щодо забезпечення інвестиційної привабливості вугільних підприємств на засадах соціальної відповідальності, що спрямовані на стимулювання соціального інвестування у сферу безпеки праці та сприяють підвищенню інвестиційної привабливості вугільних підприємств. Визначено концептуальний базис управління розвитком соціальної відповідальності підприємств з урахуванням інтересів ключових стейкхолдерів. Систематизовано основні дефініції, що характеризують категоріальний апарат концепції соціальної відповідальності, виявлено відмінні класифікаційні ознаки між ними та запропоновано поняття соціальної активності підприємств. Виділено та обгрунтовано стадії соціально відповідального управління, які відповідають наявній ситуації у сфері вугільної промисловості України. На основі детального аналізу законодавчої бази та наявних наукових підходів до трактування безпеки праці, сформовано власне визначення в контексті соціальної відповідальності та із врахування синергетичного ефекту впливу компонент, які утворюють систему безпеки праці. Запропоновано компонентну структуру безпеки праці, що визначається спрямованістю на зменшення собівартості видобутку вугілля, покращення рівня якості життя персоналу та підвищення інвестиційної привабливості вугільних підприємств. Представлено заходи, які сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості вугільних підприємств в умовах загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Iu Lazar

MODERN CONCEPTS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF COAL ENTERPRISES BASED ON SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

In the article it is elaborated the research provisions for the investment attractiveness of coal enterprises based on social responsibility, directed to encourage social investment in the field of occupational safety and enhance the investment attractiveness of coal mines. Conceptual basis for managing the development of the social responsibility of coal enterprises in the interests of key stakeholders are also evaluated. Systematized basic definitions that characterize the categories of corporate social responsibility, revealed differences in classification features between them and propose the concept of social enterprise activity. Identified and justified under socially responsible management that matches the current situation in the coal industry of Ukraine. Based on a detailed analysis of the existing legal framework and scientific approaches to the interpretation of safety formed its own definition in the context of social responsibility and consider synergy affects components that make up the system safety. A safety component structure produces, determined focus on reducing the cost of coal, improves the quality of life of staff, and increases the investment attractiveness of coal enterprises. Also in this article are presented measures that would increase the investment attractiveness of coal enterprises in increased competition in the domestic and foreign markets.

№ 24 2013, стор. 107 - 114

Кількість переглядів: 444

Відомості про авторів

Ю. В. Лазар

асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Iu Lazar

Professor's assistant of management department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Лазар Ю. В. Сучасні концепти забезпечення інвестиційної привабливості вугільних підприємств на засадах соціальної відповідальності. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 24. С. 107–114.

Lazar, Iu (2013), “Modern concepts of investment attractiveness of coal enterprises based on social responsibility”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 107–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.