EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. Ю. Чорна, Г. В. Іванченко, О. В. Кочерга

Назад

УДК: 658.001.76(045)

Н. Ю. Чорна, Г. В. Іванченко, О. В. Кочерга

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено види та джерела інноваційних процесів, що мають місце на підприємствах, основні стадії впровадження інновацій у господарську діяльність підприємства. Визначено взаємозв'язок місії та цілей підприємства. Досліджено вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційні процеси. Обгрунтовано доцільність створення організаційно-економічного механізму, що забезпечує швидку адаптацію підприємства до умов зовнішнього середовища, що дає можливість зменшити невизначеність і ризик у господарській діяльності та забезпечити концентрацію ресурсів на обраних головних напрямах розвитку. Запропоновано модель оцінки зовнішнього середовища підприємства. Визначено основні етапи розробки та впровадження інноваційної стратегії підприємства, що у послідовній оптимізації процесів відбору інноваційних цілей, формування структури інноваційної стратегії, структурування запланованих інновацій за їх пріоритетністю забезпечує розподіл ресурсів в умовах ризику та невизначеності. Виділено функції управління інноваційним розвитком підприємства, що визначаються в залежності від реалізації обраної стратегії.

N. Chorna, G. Ivanchenko, O. Kocherga

METHODOLOGICAL BASES OF MODERN ENTERPRISE INNOVATION MANAGEMENT

Summary

This article explores the types and sources of innovation processes taking place at enterprises and the main stages of business enterprises innovation. The correlation of company's mission and goals is determined. The influence of environmental factors on innovation processes is studied. The expediency of creating organizational and economic mechanism that ensures rapid adaptation of enterprises to environmental conditions, making it possible to reduce uncertainty and risk in economic activity and provide resources concentration on selected major areas of development are substantiated. The estimation model of company's external environment is propounded. The main stages of innovative business strategy development and implementation are defined. In conditions of risk and uncertainty it ensures the allocation of resources thanks to successive optimization of innovation goals process selection, innovative strategy structure formation and innovation planned structuring by priority. The functions of company's innovative development determining according to the implementation of the chosen strategy are distinguished.

№ 1 2014, стор. 98 - 103

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 250

Відомості про авторів

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємництва та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

N. Chorna

Candidate of Sciences, Economics and International Economics Department, Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics


Г. В. Іванченко

аспірант, Львівська комерційна академія

G. Ivanchenko

Postgraduate student Lviv Academy of Commerce


О. В. Кочерга

магістр кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

O. Kocherga

Master of Management, Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Чорна Н. Ю., Іванченко Г. В., Кочерга О. В. Методологічні основи управління інноваційною діяльністю сучасного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 98–103.

Chorna, N., Ivanchenko, G. and Kocherga, O. (2014), “Methodological bases of modern enterprise innovation management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 98–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.