EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У СТРУКТУРНІ ФІНАНСОВІ ПРОДУКТИ В УКРАЇНІ
Г. Ю. Кучерова

Назад

УДК: 36.767.017.2

Г. Ю. Кучерова

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У СТРУКТУРНІ ФІНАНСОВІ ПРОДУКТИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття структурного фінансового продукту, на основі чого виявлено певні загальні риси даного фінансового інструменту, що дало змогу запропонувати власне визначення даної фінансової категорії. Пропонується тлумачити поняття структурний фінансовий продукт як множину фінансових інструментів, відібраних та згрупованих за структурою таким чином, що у поєднанні генерують грошовий потік, який максимально відповідає інвестиційній стратегії інвестора. Узагальнено основні форми та типи фінансових структурних продуктів. Розглянуто особливості конструювання фінансових структурних продуктів за агресивною та консервативною інвестиційними стратегіями. Простежено можливість збереження інвестиційного капіталу за рахунок використання фінансових структурних продуктів. Узагальнено основні параметри структурного фінансового продукту за рівнем ризику, дохідності та особливості інвестування у них. Відмічено основні переваги та недоліки інвестування у структурні фінансові продукти. Проаналізовано залежність дохідності фінансового структурного продукту від тенденцій фондового ринку. Розглянуто особливості консервативної стратегії інвестиційної компанії АРТ-капітал при довірчому управлінні капіталом за фінансовим структурним продуктом "АРТ-копілка", який продемонстрував дохідність вищу за банківські депозити. Досліджено динаміку показників дохідності фінансового структурного продукту "АРТ-копілка" в контексті динаміки показника індексу UX. Перспективним об'єктом для інвестування вважаємо структурний фінансовий продукт, який має змогу зберегти капітал та демонструє максимальну дохідність в умовах нерозвиненості фондового ринку та низької грамотності населення, що обумовлює доцільність розвитку продуктів довірчого управління капіталом на фондовому ринку.

G. Kucherova

FEATURES INVESTING IN STRUCTURAL FINANCIAL PRODUCTS TO UKRAINE

Summary

The article examines the nature of structural financial product on the basis of which revealed some general features of the financial instrument, which allowed to offer their own definition of financial categories. It is proposed to interpret the concept of structured financial product as a set of financial instruments selected and grouped according to the structure so that together generate cash flow that most closely matches the investor's investment strategy. Generalized basic forms and types of financial structured products. The features of the structural design of financial products for aggressive and conservative investment strategies. Traced ability to save investment capital through the use of financial structured products. Summarizes the main parameters of the structural financial product in terms of risk and return on investment features in them. Marked the main advantages and disadvantages of investing in structural financial products. The dependence of the yield of financial structured products on stock market trends. The features of the conservative strategy investment firm Art Capital funds management in the financial structured products "ART-kopilka", which showed the highest yield for bank deposits. The dynamics of indicators of profitability of financial structured products "ART-kopilka" in the context of the dynamics of the index UX. A promising destination for investment consider structural financial product that is able to preserve capital and shows a maximum yield in terms of underdeveloped stock market and low literacy rate, hence the appropriateness of funds management products in the stock market.

№ 2 2014, стор. 6 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 422

Відомості про авторів

Г. Ю. Кучерова

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

G. Kucherova

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Classic Private University, Zaporozhye

Як цитувати статтю

Кучерова Г. Ю. Особливості інвестування у структурні фінансові продукти в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 6–11.

Kucherova, G. (2014), “Features investing in structural financial products to Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 6–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.