EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
О. М. Гордуновський

Назад

УДК: 338.2

О. М. Гордуновський

ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено проблемні аспекти здійснення економічної політики в Україні на етапі ринкових трансформацій. Вказано на тенденції поглиблення структурних деформацій в економіці. Виявлено наслідки надмірної експортної орієнтації значної частини сировинних галузей та галузей первинної переробки в Україні за умов циклічних коливань світової економіки. Визначено принципи стратегічного управління макроекономічним розвитком України та стратегічні пріоритети економічної політики на сучасному етапі. Обгрунтовано напрями структурної перебудови економіки як один з пріоритетів економічної політики. Доведено необхідність розробки та визначено складові двох типів державних цільових програм — структуроформуючих і структурозабезпечуючих. На основі програмного підходу запропоновано механізм поєднання і реалізації, за прикладом ЄС, трьох головних пріоритетів: швидкого зростання (розвиток економіки, що базується на знаннях та інноваціях), сталого зростання (запровадження вищої ресурсної ефективності, більш "зелена" і більш конкурентоспроможна економіка), інклюзивного зростання (сприяння економіці з високим рівнем зайнятості через соціальний і територіальний зв'язок). Обгрунтовано напрями максимально повної реалізації наявних в Україні конкурентних переваг і можливостей довгострокового економічного зростання. Визначено низку функцій інноваційного розвитку вітчизняної економіки, які повинна виконувати об'єктивно жорстка вимога зниження енергоємності української продукції.

O. Gordunovsky

CHALLENGES AND PRIORITIES OF UKRAINE'S ECONOMIC POLICY

Summary

Problematic aspects of Ukraine's economic policy implementation at the phase of market transformations are identified. Trends of intensifying structural distortions in economy are pointed out. The outcomes of excessive export orientation of considerable part of resource-based and process industries in Ukraine under conditions of cyclical fluctuations of global economy are shown. Principles of strategic management of macroeconomic development and strategic priorities for Ukraine's economic policy at the present stage are characterized. Directions of economic restructuring as one of the priorities of economic policy are substantiated. The necessity to develop two types of state target programs is proved. The components of these programs are defined. Considering the European Union experience and on the basis of the program approach the mechanism of combination and implementation of three major economic priorities: rapid growth (economic development based on knowledge and innovations), stable growth (the highest resource efficiency introduction, more competitive economy) and inclusive growth (promotion of high employment economy through social and territorial relations) is proposed. The ways how to implement available in Ukraine competitive advantages and opportunities of long-term economic growth are substantiated. A set of functions of innovative development of national economy that should be fulfilled by objectively strict requirement to decrease energy output of Ukrainian production is described.

№ 2 2014, стор. 21 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 209

Відомості про авторів

О. М. Гордуновський

д. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), м. Черкаси

O. Gordunovsky

Doctor of historical sciences, associate professor of economy and management department, Cherkasy institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine (Kyiv), Cherkassy

Як цитувати статтю

Гордуновський О. М. Проблеми та пріоритети економічної політики України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 21–25.

Gordunovsky, O. (2014), “Challenges and priorities of Ukraine's economic policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 21–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.