EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВРАХУВАННЯ ESG-КРИТЕРІЇВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У СТАЛИЙ РОЗВИТОК
Д. В. Леус

Назад

УДК: 330.322:502.131.1

Д. В. Леус

ВРАХУВАННЯ ESG-КРИТЕРІЇВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Анотація

Статтю присвячено аналізу теоретичних та практичних аспектів здійснення портфельного інвестування у сталий розвиток. Досліджено особливості процесу здійснення інвестицій у сталий розвиток, що передбачає врахування ознак традиційного та соціально-відповідального інвестування. Визначено основне завдання інвестування у сталий розвиток, що полягає у забезпеченні поєднання традиційних фінансових орієнтирів (максимізації прибутковості, мінімізації ризиків), а також соціальних, екологічних та управлінських критеріїв (ESG-критеріїв). Наведені основні інструменти, що застосовуються при інвестуванні у сталий розвиток. На основі аналізу дуалістичної сутності портфельних інвестицій, що полягає у орієнтації на отримання доходу з одного боку та на відповідність постулатам концепції сталого розвитку через урахування ESG-критеріїв з іншого, сформульовано визначення портфельного інвестування у сталий розвиток. Представлена класифікація портфельних інвестицій у сталий розвиток за їх метою та основними критеріями відбору. Проведено порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду здійснення інвестицій у сталий розвиток. Окреслено основні проблеми впровадження механізму портфельного інвестування у сталий розвиток в Україні. Обгрунтовано необхідність здійснення портфельних інвестицій у сталий розвиток для економіки України.

D. Leus

ESG-CRITERIA СONSIDERATION FOR PORTFOLIO INVESTMENTS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article is devoted to analysis of theoretical and practical aspects of the implementation of portfolio investment in sustainable development. The features of the process of investing in a sustainable development that takes into consideration attributes of traditional and socially responsible investing are explored. The main purpose of investment in sustainable development is determined. It should provide a combination of traditional financial targets ( to maximize profitability and minimize risk), as well as social, environmental and governance criteria (ESG-criteria). The main tools for investment in sustainable development are identified in the article. The definition of portfolio investment in sustainable development is given (according to the dualistic nature of portfolio investments that should generating income and meet the postulates of sustainable development through the consideration of ESG-criteria). Classification of portfolio investment in sustainable development is given (according to their purpose and the main criteria for selection). A comparative analysis of international and domestic experience investing in sustainable development is conducted. The basic problems of the implementation mechanism of portfolio investment in sustainable development in Ukraine are underlined. The necessity of portfolio investments in the sustainable development for Ukraine is substantiated.

№ 2 2014, стор. 72 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 251

Відомості про авторів

Д. В. Леус

аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

D. Leus

PhD student, Department of Economics and Business Administration, Sumy State University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.