EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Р. М. Дупай

Назад

УДК: 339.972

Р. М. Дупай

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У науковій статті проведено аналіз основних структурних проблем, які спостерігаються в національній економіці України на сучасному етапі розвитку. Проаналізовано стан ринку праці, динаміку зростання загального ВВП та ВВП на душу населення, фізичний та моральний ступінь зношеності основних засобів та рівень енергоємності національної економіки, стан фінансового сектору. При цьому автором здійснено порівняльний аналіз економічних показників України з іншими країнами Європи. Досліджено динаміку актуальних позицій України в авторитетних світових фінансово-економічних рейтингах. Визначено та обгрунтовано один із стратегічних векторів діяльності державних органів влади на шляху до подолання незадовільної економічної структури України та низького рівня її конкурентоспроможності — структурна модернізація економіки за допомогою широкого залучення іноземних інвестицій.

R. Dupai

STRUCTURAL FEATURES OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The scientific article analyzes the major structural problems that occur in the national economy of Ukraine at the present stage of development. The state of the labor market dynamics of growth of total GDP and GDP per capita , physical and moral deterioration degree of the fixed assets and the level of energy intensity of the national economy , the state of the financial sector are analyzed. The author carried out a comparative analysis of economic indicators between Ukraine and other countries of Europe. The dynamics of the actual position of Ukraine in the prestigious world economic rankings is defined. Defined and justified a strategic vector behavior of the authorities towards overcoming poor economic structure of Ukraine and low competitiveness — the structural modernization of the economy through the wide attraction of foreign investment.

№ 2 2014, стор. 82 - 85

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 374

Відомості про авторів

Р. М. Дупай

аспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

R. Dupai

graduate student of International Management Department, "Kyiv National Economic University after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Дупай Р. М. Структурні особливості національної економіки України . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 82–85.

Dupai, R. (2014), “Structural features of the national economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 82–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.