EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ
І. П. Островська, В. О. Непочатенко

Назад

УДК: 330.1

І. П. Островська, В. О. Непочатенко

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Анотація

У науковій статті проаналізовано основні тенденції формування та реалізації інноваційного потенціалу переробної промисловості аграрного виробництва з урахуванням специфіки функціонування галузі та державної підтримки інноваційного розвитку аграрної економіки. Аналіз показав, що збільшення виробництва інноваційної продукції галузі не призводить до насичення нею внутрішнього ринку, а призводить до зростання її експорту. Це посилює загрози, пов'язані з тим, що потреби внутрішнього ринку задовольнятимуться за рахунок нарощування імпорту в Україну більш дешевої продукції глибокої переробки. Автори наголошують, що незважаючи на загалом стабільну динаміку, показники інноваційної активності переробних підприємств АПВ України значно поступаються аналогічним показникам європейських країн та надають рекомендації щодо підвищення рівня інноваційної активності переробних підприємств аграрної сфери та нарощення інноваційного потенціалу галузі.

I. Ostrovskaya, V. Nепочатенко

THE ANALYSIS OF FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE PROCESSING INDUSTRY OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF UKRAINE

Summary

In a scientific paper analyzes the main trends in the formation and realization of innovation potential of the processing industry of agricultural production taking into account the specifics of the industry and state support of innovative development of the agrarian economy. Analysis showed that the increase in the production of innovative products in the industry, not leads to saturation of its internal market, and leads to the growth of its exports. This reinforces the threats associated with the fact that the needs of the domestic market will be satisfied due to increasing imports to Ukraine of cheaper products of deep processing. The authors note that despite the overall stable dynamics of indicators of innovation activity of the processing enterprises of AR Ukraine is significantly inferior to the corresponding indicators of the European countries, and provide recommendations to improve the level of innovation activity of the processing enterprises of the agrarian sector and to enhance innovation capacity of the industry.

№ 2 2014, стор. 86 - 89

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 355

Відомості про авторів

І. П. Островська

викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Одеський державний аграрний університет

I. Ostrovskaya

lecturer, Department of information systems and technologies, Odessa state agrarian University


В. О. Непочатенко

аспірант кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

V. Nепочатенко

postgraduate student of the Department of Economics, Umansky national University of horticulture

Як цитувати статтю

Островська І. П., Непочатенко В. О. Аналіз формування інноваційного потенціалу переробної промисловості аграрного виробництва України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 86–89.

Ostrovskaya, I. and Nепочатенко, V. (2014), “The analysis of formation of innovative potential of the processing industry of agricultural production of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 86–89.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.