EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
М. С. Мусєєв

Назад

УДК: 351:911.372.7

М. С. Мусєєв

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Анотація

У статті розглядається розвиток інфраструктури відповідно до історичного розвитку суспільства, визначаються загальні особливості, що притаманні будь-якій інфраструктурі, серед яких комплексність інфраструктури, просторово-географічна орієнтація, інерційність експлуатації, висока "місткість", нерівномірність завантаження елементів інфраструктури, мінливість, ієрархічна динамічність, історичні особливості формування. Також відмічаються особливості сучасної інфраструктури: розподіл глобального, національного, територіального і організаційного рівнів інфраструктури; інфраструктура розглядається як загальна умова не лише матеріальних продуктів, але і соціальних та адміністративних послуг; інфраструктура може розглядатися як особливий суспільно-ринковий інститут; держава втратила монополію на володіння інституціональною інфраструктурою; особливого значення для сучасної інфраструктури набуває реєстрація інтелектуальної власності та раціоналізація її обігу; інфраструктура стала одним з головних чинників конкурентоспроможності; будівництво нової інфраструктури розглядається як ключова умова модернізації більшості країн; питома вага інфраструктури в економіці підвищується у зв'язку із зростанням її науково-технічного рівня і глобальним аутсорсингом.

M. Museyev

THE MAIN FEATURES OF MODERN INFRASTRUCTURE

Summary

The development of infrastructure in accordance with the historical development of society is analyzed, the general characteristics that are inherent to any infrastructure, including infrastructure complexity, spatial and geographic orientation, inertia of exploitation, high "intensity", uneven load of infrastructure parts, volatility, hierarchical dynamics and historical features of the formation are defined. The features of modern infrastructure are defined, they are: separation of global, national, regional and organizational levels of infrastructure; infrastructure is a common condition not for only material products but also for social and administrative services; infrastructure can be considered as a special social and market institution; the state lost its monopoly on ownership of institutional infrastructure; the intellectual property registration and rationalization of its circulation becomes particularly important for modern infrastructure; infrastructure has become one of the main factors of competitiveness; the construction of new infrastructure is considered to be a key requirement for modernization of most countries; the role of infrastructure in the economy is increased due to the growth of its scientific technical level and global outsourcing.

№ 2 2014, стор. 140 - 144

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 433

Відомості про авторів

М. С. Мусєєв

аспірант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, голова адміністрації Ленінського району Харківської міської ради

M. Museyev

post-graduate student, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Head of Administration of Lenin District of Kharkiv City Council

Як цитувати статтю

Мусєєв М. С. Основні особливості сучасної інфраструктури. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 140–144.

Museyev, M. (2014), “The main features of modern infrastructure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 140–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.