EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
А. С. Музиченко, М. А. Слатвінський

Назад

УДК: 330.341.1:330.322

А. С. Музиченко, М. А. Слатвінський

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто сутність модернізації економіки. Авторами відзначається актуальність її проведення в Україні, оскільки за наявності розвиненої промисловості та достатнього рівня продуктивності праці конкурентна боротьба відбувається за рахунок інтенсифікації використання низькотехнологічних засобів виробництва, через що її економічне становище є незадовільним. Встановлено взаємозв'язок модернізації економіки з інвестиційною політикою на основі того, що саме в інвестиційній сфері закладаються основи відтворювального процесу. Проведено розгорнутий аналіз стану інвестиційної діяльності в Україні в аспекті модернізації економіки України, зокрема проаналізовано обсяги та динаміку інвестицій в основні фонди, рівень валового нагромадження основного капіталу. За результатами ряду досліджень встановлено рівень інвестиційного клімату в Україні, який залишається стабільно низьким. Авторами статті визначено чинники, що впливають на інвестування у вітчизняну економіку та її модернізацію, зокрема й такі, що не сприяють розвитку активізації інвестиційної діяльності й тим паче модернізації економіки. Запропоновано заходи з активізації інвестиційної діяльності в контексті модернізації вітчизняної економіки, що передбачають розробку та реалізацію державних інвестиційних програм, а також поглиблення державно-приватного партнерства.

A. Muzychenko, M. Slatvinskyi

INVESTMENTS AS A FACTOR OF THE MODERNIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY

Summary

The article considers the essence of modernization of the economy. The authors noted the urgency of its carrying out in Ukraine since under the developed industry and a sufficient level of labour productivity competition is due to the intensification of the use of low-tech means of production because of what its economic situation is unsatisfactory. It is established interrelation of modernization of the economy with investment policy on the basis that the foundation of reproduction process is laid in the investment sphere. A detailed analysis of investment activity in Ukraine in the aspect of modernization of Ukraine's economy is carried out, in particular are analysed the scope and dynamics of investments in fixed capital, the level of gross fixed capital accumulation. By the number of reports set the level of investment climate in Ukraine, which remains stable low. The authors identified factors affecting investment in the economy and its modernization, including those that do not contribute to the development of investment activity and especially modernization of the economy. Proposed measures to stimulate investment in the context of modernization of the national economy, which provide the development and implementation of state investment programs, and deepening state-private partnership.

№ 3 2014, стор. 6 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 633

Відомості про авторів

А. С. Музиченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, фінансів і обліку і аудиту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

A. Muzychenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Dept. of Economics of Enterprise, Finance, Accounting and Audit, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna


М. А. Слатвінський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії і права, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

M. Slatvinskyi

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Dept. of Economic Theory and Law, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

Як цитувати статтю

Музиченко А. С., Слатвінський М. А. Інвестиції як чинник модернізації економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 3. С. 6–10.

Muzychenko, A. and Slatvinskyi, M. (2014), “Investments as a factor of the modernization of Ukraine's economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.