EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Ю. В. Великий, Є. Г. Юрін

Назад

УДК: 330.341 (477)23

Ю. В. Великий, Є. Г. Юрін

СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто розвиток регіонів України за валовим регіональним продуктом, визначено індекс конкурентоспроможності регіонів станом на 2010 рік. Розглянуто стан інноваційного розвитку регіонів України за 2011 рік. Окреслено основні проблеми та труднощі, що є характерними для інноваційної сфери української економіки, та які перешкоджають подальшій активізації інноваційної діяльності на промислових підприємствах. Зазначено, що інноваційні процеси на промислових підприємствах стають головним джерелом економічного зростання держави в цілому, особливо в контексті сучасної парадигми сталого розвитку та обмеженості природних ресурсів. Констатовано, що для успішного розвитку промислових підприємств України їм потрібно мати не тільки новітні технології, але й досконалий механізм упровадження власних інновацій та високоякісну систему підготовки кадрів. Визначено основні напрями активізації інноваційної діяльності на промислових підприємствах та перспективи розвитку їх інноваційної активності. Обгрунтовано умови, за яких можливе формування цілеспрямованої політики інноваційного розвитку у масштабах країни, регіону, підприємства.

Y. Velikiy, Y. Yurin

THE STATE OF THE INNOVATIVE PROCESSES DEVELOPMENT AT THE DOMESTIC ENTERPRISES

Summary

This article deals with the development of regions of Ukraine in terms of gross regional product and defines regional competitiveness index as of 2010. The state of the innovative development of regions of Ukraine is considered for 2011. The article defines main problems and difficulties that are typical for the innovation sphere of Ukrainian economy. These problems prevent the further innovative work activation at industrial enterprises. The article notes that innovative processes at industrial enterprises are the major source of economic growth of the state as a whole, especially in the context of the present-day paradigm of constant progress and natural resource scarcity. It is stated that for successful development of industrial enterprises in Ukraine they need to have not only the latest technology but also a perfect mechanism for implementation of their own innovations and high-quality staff training system. The article defines basic directions of innovative work activation at industrial enterprises and prospects of development of their innovative activity. The article justifies the conditions under which the formation of targeted policy of innovative development is possible within the country, region and enterprise.

№ 3 2014, стор. 11 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 532

Відомості про авторів

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Y. Velikiy

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Finance Department, P. Mohyla Black Sea State University


Є. Г. Юрін

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

Y. Yurin

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of the Finance and Credit Department, Mikolaiv Interregional Human Development Institute of the Ukraine University

Як цитувати статтю

Великий Ю. В., Юрін Є. Г. Стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 3. С. 11–16.

Velikiy, Y. and Yurin, Y. (2014), “The state of the innovative processes development at the domestic enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 11–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.