EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Л. М. Болдирєва

Назад

УДК: 330.341.1:338.432 (477)

Л. М. Болдирєва

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРОПРОДОВОЛЬЧОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Досліджено зростання рівня розвитку агропродовольчого сектора, його конкурентоспроможності на світових та вітчизняних ринках продовольства значною мірою забезпечується за рахунок інноваційного чинника. Досліджено низку характеристик притаманних інноваційній діяльності агропродовольчого сектора, зумовлених специфікою відповідних галузей сектора. Встановлено, що рівень інноваційної діяльності харчової промисловості вищий, ніж сільського господарства. Досліджено інноваційний потенціал агропродовольчого сектора, який характеризується сукупністю інноваційних ресурсів, що забезпечують інноваційний розвиток таких складових сектору: сільське господарство, харчову промисловість, сферу торгівлі продовольчими товарами. Проаналізовано існуючі методики і встановлено, що вони не дозволяють точно визначати рівень інноваційного потенціалу агропродовольчого сектора. Запропоновано авторські підходи до його визначення, які грунтуються на обліку обсягів інноваційних ресурсів та рівні фактичного освоєння інноваційного потенціалу галузей сектора шляхом застосування методу експертних оцінок.

L. Boldyrewa

INNOVATION IN AGRI-FOOD SECTOR OF ECONOMY

Summary

The growth of development in agri-food sector has been investigated. Its competitiveness in the global and domestic food markets is largely ensured by the innovative factor. A number of characteristics inherent in innovation activities in agri-food sector due to the specificity of the respective industries has been investigated. It was established that the level of innovation activity of the food industry is higher than in agriculture. The author investigated the innovative potential of agri-food sector, which is characterized by a set of innovative resources that provide innovative development of such components of the sector as agriculture, food processing, and trade in food products. The existing methods have been analyzed and it has been found that they do not allow to accurately determine the level of innovation potential of the agri-food sector. Authors suggested the approach to its definition, based on the accounting of innovation resources and the level of actual development of innovative capacity of the sector by applying the method of expert estimations.

№ 3 2014, стор. 36 - 40

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 210

Відомості про авторів

Л. М. Болдирєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

L. Boldyrewa

PhD in Economics, associate Professor of department of Management and Administration, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Як цитувати статтю

Болдирєва Л. М. Інноваційна діяльність в агропродовольчому секторі економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 3. С. 36–40.

Boldyrewa, L. (2014), “Innovation in agri-food sector of economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 36–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.