EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВІТНЄ БАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Н. В. Смирнова

Назад

УДК: 338.4

Н. В. Смирнова

НОВІТНЄ БАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Стаття присвячена одній з найбільш актуальних на поточний момент проблем технологічного розвитку підприємств, а саме, сутності трансферу технологій, оскільки конкурентоспроможність та інноваційність потенціалу виробничих систем країни багато в чому залежить від їхньої здатності здійснювати швидкий взаємний обмін новітніми технологіями, що є визначальною рисою розвитку світового господарства. Поточний стан розвитку світової економіки характеризується створенням єдиного інформаційно-технологічного ринку наукомісткої продукції; збільшенням загальної кількості розробників і виробників такої продукції; швидким поширенням знань інноваційно-технологічного змісту; зростанням залежності якості товарів, що виготовляються, від рівня розвитку науково-технічного прогресу. У цьому зв'язку найважливішою прерогативою розвитку сучасної інноваційної економіки є поширення інновацій — трансфер — процес передачі науково-організаційного нововведення від розробника до замовника. Але, попри всі позитивні наслідки цього процесу, сутність трансферу технологій залишається не до кінця з'ясованою.

N. Smirnova

THE LATEST VISION OF THE ESSENCE OF TECHNOLOGY TRANSFER AT THE ENTERPRISE

Summary

This article is devoted to one of the most actual for the current moment, the problems of technological development of enterprises, namely, the essence of technology transfer, as the competitiveness and innovation capacity of the productive systems of the country largely depends on their ability to carry out fast mutual exchange of modern technologies, the defining characteristic of development of the world economy. Current state of the world economy is characterized by the creation of a unified information and technological market of high-tech products; increase in the total number of developers and manufacturers of such products; the rapid spread of the knowledge innovation-technological content; growth of the dependence of quality of manufactured goods, the level of development of scientific and technical progress. In this regard, the most important prerogative of the development of modern innovative economy is the spread of innovation — transfer — the process of transfer of scientific and organizational innovations from the developer to the customer. But, despite all the positive effects of this process, the essence of technology transfer is still a mystery.

№ 3 2014, стор. 108 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 651

Відомості про авторів

Н. В. Смирнова

викладач Криворізького коледжу національного авіаційного університету, аспірант ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Кривий Ріг

N. Smirnova

teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University post-graduate student of SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Krivoy Rog

Як цитувати статтю

Смирнова Н. В. Новітнє бачення сутності трансферу технологій на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 3. С. 108–111.

Smirnova, N. (2014), “The latest vision of the essence of technology transfer at the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 108–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.