EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. П. Манзій, В. С. Негоденко, Ю. В. Танасійчук, Я. О. Голобородько

Назад

УДК: 330.322:631.11:336

О. П. Манзій, В. С. Негоденко, Ю. В. Танасійчук, Я. О. Голобородько

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У роботі досліджено сутність поняття "інвестиційна ємність суб'єкта господарювання" та на основі аналізу накопиченого теоретичного матеріалу розглянуті основні інтерпретації зазначеного поняття в економічній науці. Визначено, що до складу інвестиційної ємності входять наступні складові: інвестиційний потенціал, інвестиційний клімат, інвестиційна безпека та ринкова вартість бізнесу "іміджу". Запропоноване авторське визначення поняття "інвестиційна ємність". Визначено, що інвестиційна ємність підприємства як складова івестиційного процесу є визначальною складовою реалізації інвестиційного проекту. Через призму дослідження інвестиційної ємності означено основні вирішальні умови реалізації інвестиційного проекту на рівні підприємства, якими є: аналіз спроможності інвестиційного потенціалу підприємства; створення підприємством привабливого інвестиційного клімату; забезпечення підприємства інвестиційною безпеко; нарощення ринкової вартості (іміджу) бізнесу.

A. Manziy, V. Nehodenko, Y. Tanasiichuk, I. Goloborodko

IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS THROUGH THE LENS INVESTMENT CAPACITY OF ENTERPRISE

Summary

This paper investigates the essence of the concept of "capacity investment entity" and based on an analysis of theoretical material accumulated the basic interpretation of this concept in economics. Determined that the capacity of the investment includes the following components: investment potential, investment climate, investment security and market value of the business' image. "The author definition of "investment capacity." Determined that the investment capacity of enterprise ivestytsiynoho as part of the process is a defining component of the implementation of the project. Through the prism of investment research capacity is defined basic critical conditions for the implementation of the project at the enterprise level, which are: analysis of the ability of the investment potential of the company, now creating an attractive investment climate, providing enterprise investment security, increase of market price (image) business.

№ 4 2014, стор. 42 - 46

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 514

Відомості про авторів

О. П. Манзій

викладач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

A. Manziy

Lecturer, Department of Economics, Uman National University of Horticulture


В. С. Негоденко

асистент кафедри бухгалтерського обліку, Міжнародний університет бізнесу і права

V. Nehodenko

Assistant of the Department of Accounting, University of International Business and Law


Ю. В. Танасійчук

аспірант кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

Y. Tanasiichuk

Postgraduate student of marketing, Uman National University of Horticulture


Я. О. Голобородько

аспірант кафедри фінансів,Уманський національний університет садівництва

I. Goloborodko

Postgraduate Department of Finance, Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Манзій О. П., Негоденко В. С., Танасійчук Ю. В., Голобородько Я. О. Реалізація інвестиційного проекту через призму інвестиційної ємності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 42–46.

Manziy, A., Nehodenko, V., Tanasiichuk, Y. and Goloborodko, I. (2014), “Implementation of investment projects through the lens investment capacity of enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 42–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.