EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Г. І. Груба

Назад

УДК: 351. 82:658

Г. І. Груба

СУЧАСНІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Анотація

Уточнено функції регулювання розвитку інтелектуального капіталу на регіональному рівні. Визначено чинники, що надають сильний тиск на розвиток людського капіталу. До негативних з них віднесено: безробіття, реструктуризація місць роботи. Позитивними чинниками визначено: появу нових інвестицій, розвиток сектора послуг, а також суспільних і освітніх послуг, зростання формуючих і споживчих прагнень. Досліджено зарубіжний досвід фінансування з центрального бюджету регіональних і субрегіональних проектів розвитку. Визначено чинники, що сприяють трансферу знання і вміння його перероблення, виходячи з аспектів теорії людського капіталу. Досліджено проблеми освітньої мобілізації і деградації людського капіталу.

G. Gruba

MODERN FACTORS OF STATE REGULATION OF INTELLECTUAL CAPITAL

Summary

Specifies the functions of regulation of intellectual capital at the regional level. Factors that provide a lot of pressure on the development of human capital. The negative ones include: unemployment , restructuring jobs. Positive factors are identified: the emergence of new investments, development of the service sector , as well as social and educational services , the growth of forming and consumer aspirations. Studied international experience funding from central government regional and sub-regional development projects. Factors contributing to the transfer of knowledge and skills of its processing, based on aspects of the theory of human capital. The problems of educational mobilization and degradation of human capital.

№ 4 2014, стор. 145 - 147

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 819

Відомості про авторів

Г. І. Груба

д. держ. упр., доцент, Народний депутат України

G. Gruba

PhD governance, associate professor, People's Deputy of Ukraine

Як цитувати статтю

Груба Г. І. Сучасні чинники державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 145–147.

Gruba, G. (2014), “Modern factors of state regulation of intellectual capital”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 145–147.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.