EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВА РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЬЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
В. В. Федчишина

Назад

УДК: 351.340.6

В. В. Федчишина

КЛЮЧОВА РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЬЮ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано міжнародні документи Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи, що утверджують право кожної людини на справедливий суд, а також рівність усіх перед судом. Досліджено запровадження механізму гармонізації правової системи України з нормами й стандартами Ради Європи. Наголошено, що формування та функціонування системи державного управління судово-експертною діяльністю у забезпеченні захисту прав і свобод людини стане цінним інструментом в пошуках правди і справедливості. Обгрунтовано, що основним джерелом визначених завдань при проведенні судових експертиз та експертних досліджень є Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які допомагають раціоналізувати використання можливих законодавчо-правових засобів і методів доказу прав людини. Розкрито зміст основних завдань при проведенні експертиз: почеркознавчої експертизи; авторознавчої експертизи; технічної експертизи документів; балістичної експертизи; трасологічної експертизи; дактилоскопічної експертизи; експертизи слідів; експертизи замикальних та запобіжних пристроїв; експертизи холодної зброї; трасологічної експертизи слідів транспортних засобів; фототехнічної експертизи; портретної експертизи; експертизи відео-звукозапису та ін.
The article analyzes the international documents of the United Nations and the Council of Europe, affirm the right of every person to a fair trial and equality of all before the court. Investigated the introduction of a mechanism of harmonization of the legal system of Ukraine with the norms and standards of the Council of Europe. Noted that the formation and functioning of the system of state management of the judicial-expert activity in protecting human rights and freedoms will be a valuable tool in search of truth and justice. It is substantiated that the main source of certain tasks in the course of legal expertise and expert research expertise of the Scientific and methodical recommendations on preparation and appointment of forensic examinations and expert studies, which help to rationalize the use of available legal means and methods of evidence of human rights. Contents of the main tasks during examinations: signature investigation; авторознавчої expertise; technical expertise; ballistic expertise; trasological examination; fingerprint expert; examination of traces; the examination and safety locking devices; examination of cold weapons; trackal examination of traces of vehicles; фототехнічної examination; portrait examination; the examination of video recording and other.

V. Fedchyshyna

THE KEY ROLE OF THE STATE CONTROL OF THE JUDICIAL-EXPERT ACTIVITY IN PROTECTING HUMAN RIGHTS IN UKRAINE

№ 4 2014, стор. 163 - 167

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 759

Відомості про авторів

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

Як цитувати статтю

Федчишина В. В. Ключова роль державного управління судово-експертною діяльністью у забезпеченні захисту прав людини в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 163–167.

Fedchyshyna, V. (2014), “The key role of the state control of the judicial-expert activity in protecting human rights in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 163–167.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.