EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
А. М. Пугач

Назад

УДК: 351.854

А. М. Пугач

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

Відмічено, що з урахуванням сучасних вимог переходу агропромислового виробництва до ринкової економіки, докорінної перебудови соціально-економічних відносин на селі галузева структура зайнятих наукових кадрів в системі Національної академії аграрних наук потребує удосконалення в напрямі збільшення чисельності наукових кадрів в сфері аграрної економіки та механізації та електрифікації аграрного виробництва.
Для досягнення конкурентоспроможності продукції АПК на внутрішньому та світовому ринку особливо актуальною стає проблема переведення аграрної сфери на інноваційну модель розвитку, її вирішення значною мірою забезпечуватиметься створенням спеціальних інноваційних структур, головним завданням яких є сприяння розвитку інновацій, їх поширення та впровадженню у виробництво.
Визначено, що для розвитку наукового забезпечення державного управління агропромисловим виробництвом на даний час необхідне розширення досліджень у пріоритетних напрямах, збільшення наукових розробок, підвищення якісного складу інновацій та їх впливу на результативність інноваційної діяльності.

A. Pugach

STATE PROMOTION RESEARCH ACTIVITIES AND CREATING INNOVATIVE PRODUCTS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

It is noted that with the current requirements of agroindustrial production transition to a market economy, a radical restructuring of social and economic relations in the rural industrial structure of scientific personnel employed in the system of the National Academy of Agricultural Science needs improvement towards increasing the number of scientific personnel in the field of agricultural economics and agricultural mechanization and electrification production.
To achieve the competitiveness of agricultural products in the domestic and international market especially urgent problem transferring agricultural sphere to an innovative model of development, its decision largely ensured the creation of special innovative structures, whose main task is to promote innovation, their distribution and introduction into production.
It was determined that the development of scientific support governance agricultural production in the present study needed improvements in priority areas, increase scientific development, improving the quality of the innovations and their impact on the effectiveness of innovation.

№ 5 2014, стор. 140 - 143

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 247

Відомості про авторів

А. М. Пугач

к. т. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

A. Pugach

Ph.D., Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian University

Як цитувати статтю

Пугач А. М. Державне стимулювання науково-дослідної діяльності та створення інноваційної продукції в аграрному виробництві. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 5. С. 140–143.

Pugach, A. (2014), “State promotion research activities and creating innovative products in agricultural production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 140–143.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.