EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ПОЗИЦІЇ ЗМІНИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
М. І. Іщенко, В. Я. Нусінов

Назад

УДК: 65.012.8: 338.246

М. І. Іщенко, В. Я. Нусінов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ПОЗИЦІЇ ЗМІНИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проведено огляд найбільш поширених показників ефективності використання інвестицій. Встановлено, що величина інвестованого капіталу та економічного прибутку, на підставі яких визначаються чиста теперішня вартість, економічна додана вартість, додана ринкова вартість інвестиційного проекту, потребують коригувань. Обгрунтовано, що при аналізі інвестиційної діяльності підприємства необхідно враховувати зміну фінансового стану за період впровадження проекту. Запропоновано коригувати величину інвестованого капіталу на суму інвестицій, по яких ще не настала дата введення в експлуатацію згідно з інвестиційним проектом. Розроблено показник поточного фінансового стану, на підставі якого визначається дефіцит прибутку для погашення понаднормативних зобов'язань та нормалізації фінансового стану. Виконано оцінку інвестиційного проекту гірничовидобувного дивізіону холдингу, до якого входять більшість гірничо-збагачувальних комбінатів України.

М. Ischenko, V. Nusinov

EVALUATION OF THE INVESTMENT PROJECT IN TERMS OF CHANGES IN THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE

Summary

The article presents a summary of the most common indicators of efficiency of use of investments. It is established that the value of the invested capital and economic profit, on the basis of which are determined by the net present value, economic value added, the added market value of the investment project, subject to adjustments. It is proved that, at the analysis of investment activity of the company should take into account the change in the financial status for the period of implementation of the project. Asked to adjust the value of invested capital to the sum of investments that are not yet effective date of commissioning according to the investment project. Developed indicator of current financial status, on the basis of which is determined by the deficit profit for the repayment of excessive commitments and normalizing financial condition. The estimation of the investment project of the mining division of the holding, which includes most of the ore mining and processing enterprises of Ukraine.

№ 6 2014, стор. 6 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 474

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC


В. Я. Нусінов

д. е. н., проф. зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу ДВНЗ "Криворізький національний університет"

V. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, State higher educational institution "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Іщенко М. І., Нусінов В. Я. Оцінка ефективності інвестиційного проекту з позиції зміни фінансового стану підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 6–10.

Ischenko, М. and Nusinov, V. (2014), “Evaluation of the investment project in terms of changes in the financial condition of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.