EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н. В. Семенченко

Назад

УДК: 316.334.2

Н. В. Семенченко

АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Інститути за своєю природою не однорідні. Вони поділяються на інститути, що утворюють систему, та ті, які її складають. Такі поняття як "інституціональна структура" та "інституціональне середовище" були залучені економістами із соціології. Інституціональна структура є результатом метаконкуренції, а інституціональне середовище створює умови та орієнтири відбору ефективних елементів інституціональної структури з альтернативних форм економічної координації. Представники інституціоналізму вважають рушійною силою суспільного розвитку інститути — окремі установи, які відповідають політичним, економічним, культурним та ідеологічним структурам суспільства. Крім цього, велика увага надається соціальній психології народу, його темпераменту та ментальності. І насамперед, головною рисою інституціоналізму є заперечення здатності капіталістичного світу до саморегулювання та підтримка ідеї державного регулювання економіки, критика багатьох принципів маржиналізму, рекомендації до широкого застосування математичних методів для аналізу психологічних та економічних явищ та процесів. З огляду на сучасний стан економіки України, дослідження її інституціональних структур є вельми важливим і потребує покрокового розгляду усіх рівнів та сфер профільності.

N. Semenchenko

ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

Institutions by its nature are not homogeneous. They are divided into institutions, that form a system, and into those who constitute its. Such terms as "institutional structure" and "institutional environment" have been involved by economists from sociology. Institutional structure is the result of metacompetition, and institutional environment sets conditions and guidelines of selection of effective elements of the institutional structure from alternative forms of economic coordination. Representatives of institutionalism consider that driving force of social development is institutions — individual institutions that meet the political, economic, cultural and ideological structures of society. In addition, great attention is paid to the social psychology of the people, their temperament and mentality. First of all, the main feature of institutionalism is the negation of the capitalist world's ability to self-regulation, and support the idea of government regulation of the economy, critique of many principles of marginalism, recommendations to the wide application of mathematical methods to analyze the psychological and economic phenomena and processes. In view of current state of the economy of Ukraine, the study of institutional structures is very important and requires incremental review of all levels and areas of specialization.

№ 6 2014, стор. 75 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 457

Відомості про авторів

Н. В. Семенченко

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

N. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

Як цитувати статтю

Семенченко Н. В. Аналіз інституціональної структури економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 75–78.

Semenchenko, N. (2014), “Analysis of the institutional structure of the economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 75–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.