EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
А. В. Максимова, В. В. Філіпенко

Назад

УДК: 657.14

А. В. Максимова, В. В. Філіпенко

МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Дебіторська заборгованість підприємства виступає важливою складовою оборотного капіталу. Вона має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Аналіз динаміки, складу, структури, причин, строків існування і давності виникнення дебіторської заборгованості відіграє важливу роль в загальному аналізі фінансового стану підприємства. Метою статті є проведення аналізу та оцінки стану дебіторської заборгованості і визначення шляхів удосконалення процесу управління дебіторською заборгованістю підприємства. Використовуючи загальноприйняті методичні підходи до аналізу дебіторської заборгованості, фінансову та бухгалтерську звітність, надано оцінку стану управління дебіторської заборгованості ПАТ "Констар". Порівняльний аналіз дебіторської заборгованості з середніми показниками по галузі, спорідненими підприємствами та рівнем кредиторської заборгованості показав, що загалом стан дебіторської заборгованості підприємства є прийнятним. У процесі аналізу виявлено тенденцію зростання показників дебіторської заборгованості в цілому та частки простроченої дебіторської заборгованості, що є негативним явищем для підприємства і може створювати загрози його стабільності та платоспроможності. За результатами аналізу запропоновано заходи щодо покращення стану управління дебіторською заборгованістю досліджуваного підприємства.

A. Maxymova, V. Filipenko

METHODICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE ENTERPRISE'S RECEIVABLES ANALYSIS

Summary

Enterprise's receivables are an important component of current capital. They have a significant importance in the composition of current assets and influence the financial state of the enterprise. The analysis of dynamics, contents, structure, reasons, the terms of existence and the appearance antiquity of the receivables plays an important role in the general analysis of the enterprise's financial state. The purpose of the article is to exercise the analysis and estimation of the receivables state and to define the improvement ways of the enterprises' receivables' management process. Using the generally — acceptable methodical approaches to the receivables analysis, the financial and accounting statements, the management state's estimation of the PGSS "Constar" is presented. The comparative analysis of the receivables with the average indicators of the branch, with the related enterprises and with the level of the receivables showed that in the whole the state of the enterprise's receivables is acceptable. The tendency of the receivables indicators growth in the whole and the part of the overdue receivables is revealed in the analysis process, being the negative phenomenon for the enterprise, that may create a threat to its stability and paying capacity. The improvement measures of the receivables management state of the investigated enterprise are offered, according to the results of the analysis.

№ 6 2014, стор. 95 - 99

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 212

Відомості про авторів

А. В. Максимова

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

A. Maxymova

candidate of economic sciences, assistant professor of the accounting and audit chair of Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National Universiry"


В. В. Філіпенко

магістрант, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

V. Filipenko

master of Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National Universiry"

Як цитувати статтю

Максимова А. В., Філіпенко В. В. Методичні та практичні аспекти аналізу дебіторської заборгованості підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 95–99.

Maxymova, A. and Filipenko, V. (2014), “Methodical and practical aspects of the enterprise's receivables analysis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 95–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.