EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ, РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ВТРАТ ВІД НЕСТАЧ У ТОРГІВЛІ
Т. В. Савчук, О. Ю. Богославець

Назад

УДК: 658.47:658.86/.87

Т. В. Савчук, О. Ю. Богославець

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ, РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ВТРАТ ВІД НЕСТАЧ У ТОРГІВЛІ

Анотація

При здійсненні торговельної діяльності на підприємствах часто виникають товарні втрати, тому визначення розміру втрат є важливим аспектом для ефективного ведення господарської діяльності. Згідно зі змінами в законодавстві порядок розрахунку розміру втрат від нестач став дорогою процедурою для торговельного підприємства, оскільки суб'єкт господарювання практично не може самостійно проводити оцінку збитку, за винятком окремих випадків, а послуги оцінювача майна є платними, що обмежує можливості підприємства оцінювання необхідних даних. Таким чином, у статті досліджено особливості розрахунку розміру збитків від нестач на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, наведено приклади обчислення таких втрат, а також відображення їх в бухгалтерському обліку. За результатами дослідження сформульовані рекомендації щодо подальшого удосконалення і врегулювання розрахунку і обліку товарних втрат від нестач.

T. Savchuk, O. Bohoslavets

FEATURES OF VALUATION, CALCULATION AND ACCOUNTING OF COMMODITY LOSSES BECAUSE OF LACK OF TRADE

Summary

In carrying out commercial activities in enterprises often have trade losses as determining the amount of loss is an important aspect for the efficient conduct of business. According to the changes in the legislation procedure for calculating the size of losses from shortages become costly for commercial enterprise, because the commercial enterprise practically is unable to assess the damage, except for some cases, and the services of property appraisers are paid that limits the ability of enterprises. So the paper studies the features of calculation of losses shortages in wholesale and retail, are given examples of calculation of such losses, and represented them in accounting. Recommendations for further improvement and settlement of accounts and accounting losses from commodity shortages are formulated with the help of the results of research.

№ 6 2014, стор. 107 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 552

Відомості про авторів

Т. В. Савчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

T. Savchuk

Candidate of economic sciences, Associate Professor of accounting and audit department, Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk


О. Ю. Богославець

студентка групи ОА-10-1, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

O. Bohoslavets

Student group OA-10-1, Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas

Як цитувати статтю

Савчук Т. В., Богославець О. Ю. Особливості оцінки, розрахунку та обліку товарних втрат від нестач у торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 107–111.

Savchuk, T. and Bohoslavets, O. (2014), “Features of valuation, calculation and accounting of commodity losses because of lack of trade”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 107–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.