EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Т. А. Довга

Назад

УДК: 657

Т. А. Довга

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних проблем, що виникають у процесі документування виробничих запасів на підприємстві та зроблено спробу представити перспективи вирішення цих проблем. Розглянуто порядок та особливості документального оформлення операцій з обліку матеріальних цінностей. Досліджено окремі підходи науковців та економістів до відображення інформації про виробничі запаси в первинних документах та подано авторське бачення щодо цих підходів. У результаті проведеного дослідження ідентифіковано проблеми, які виникають у процесі документування запасів. Обгрунтовано доцільність оновлення системи отримання інформації про матеріальні цінності, використання нетрадиційних для вітчизняної облікової практики підходів щодо ефективності їх використання та оптимізації результатів діяльності господарюючого суб'єкта. Автором визначено, що основним напрямом удосконалення організації обліку матеріальних цінностей на складі є раціоналізація форм первинних документів і документообігу в цілому.

T. Dovga

MODERN PROBLEMS OF DOCUMENTATION OF INVENTORY ON THE ENTERPRISE AND THE PERSPECTIVES OF THEIR SOLVING

Summary

The article is devoted to the research of modern problems which appear in the process of documentation of inventory on the enterprise. We have tried to represent the perspectives on solving these problems. It has been investigated the order and the peculiarities of documentation of inventory. Research suggests views of some scientists and economists to the reflection of information about inventory in the source documents. We have also tried to show our own view on the subject of investigation. As can be seen from the findings of our paper, we have identified the problems which usually appear in the process of inventory documentation. It has been also described the necessity of renewing of the system for receiving information about inventory, using of nontraditional ways of effective usage and optimization the results work of master subject. The author discovered the main way of improving organization of accounting of inventory on the warehouse which is connected with the rationalization of forms of the source documents and documentation in general.

№ 6 2014, стор. 118 - 122

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 511

Відомості про авторів

Т. А. Довга

студентка IV курсу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

T. Dovga

student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Довга Т. А. Сучасні проблеми документування виробничих запасів на підприємстві, перспективи їх вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 118–122.

Dovga, T. (2014), “Modern problems of documentation of inventory on the enterprise and the perspectives of their solving”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 118–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.