EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Г. І. Груба

Назад

УДК: 351. 82:658

Г. І. Груба

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Встановлено, що на сьогодні Україна не має цілісної системи управління інтелектуальною власністю. Є окремі елементи, які функціонують під організаційно-методичним керівництвом Державної служби інтелектуальної власності України, але на рівень регіонів ця система не розповсюджується. Це негативно впливає на розвиток державного регулювання інтелектуальної власності в Україні. Встановлено, що ці причини лише поглиблюють кризу системи державного управління інноваційною діяльністю в Україні, сприяють посиленню зарегульованості галузі з боку держави та неефективному використанню коштів Державного бюджету України.
Виявлені поширені явища українського ринку, пов'язані з неправомірним використанням об'єктів авторського права і суміжних прав, що призводить до зменшення бази оподаткування, погіршення міжнародного іміджу України, зниження її інвестиційної привабливості й занепаду вітчизняної індустрії, що базується на авторському праві і суміжних правах. Запропоновано удосконалити систему патентно-інформаційного забезпечення у сфері інтелектуальної власності в Україні з урахуванням світового досвіду.

G. Gruba

PROVISION OF PUBLIC POLICY OF INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINE

Summary

It was established that Ukraine has an integrated system of intellectual property. There are some elements that operate under the organizational guidance of the State Intellectual Property Service of Ukraine, but at the regional level, the system does not apply. This negatively affects the development of state regulation of intellectual property in Ukraine. Found that these reasons only deepen the crisis of governance in innovation activity in Ukraine, enhances overregulation of the industry from state and inefficient use of funds from the State Budget of Ukraine.
Identified common Ukrainian market related to the misuse of copyright and related rights, which reduces the tax base, deteriorating international image of Ukraine, reducing its investment attractiveness and the decline of the domestic industry based on copyright and related rights. An improved system of patent information providing intellectual property in Ukraine on the basis of international experience.

№ 6 2014, стор. 139 - 143

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 504

Відомості про авторів

Г. І. Груба

д. держ. упр., доцент, Народний депутат України

G. Gruba

PhD governance, associate professor, People's Deputy of Ukraine

Як цитувати статтю

Груба Г. І. Забезпечення реалізації політики у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 6. С. 139–143.

Gruba, G. (2014), “Provision of public policy of intellectual property in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 139–143.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.