EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
О. В. Венгерова

Назад

УДК: 336.71

О. В. Венгерова

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Анотація

У статті визначено сутність інвестиційного потенціалу банків та встановлено його відмінність від кредитного потенціалу. Розглянуто існуючі підходи до вимірювання інвестиційного потенціалу банків. Встановлено, що вони не є досконалими і потребують проведення подальших досліджень у цьому напрямі. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення розрахунку інвестиційного потенціалу фінансово-кредитних установ. Запропоновано розраховувати інвестиційний потенціал за формулою, що є удосконаленням моделі І. Рикової та О. Андреянової та, на відміну від існуючих, враховує не всі кошти на рахунках фізичних та юридичних осіб, а саме строкові, що вказує на стабільність ресурсів. Практичне значення запропонованої формули полягає в тому, що вона дозволяє підвищити ефективність діяльності фінансово-кредитної установи за рахунок вкладання коштів у високорентабельні інвестиційні проекти.

O. Vengerova

APPROACHES TO DETERMINE THE INVESTMENT POTENTIAL OF COMMERCIAL BANKS

Summary

In the article the essence of bank investment potential is determined and the difference from credit potential is established. The existing approaches of bank investment potential estimate are considered. It is established that they are imperfect and demand carrying out further researches in this direction. Offers on improvement of calculation of investment potential of banks are formulated. It is offered to estimate investment potential on a formula which is improvement of model of I. Rykova and O. Andreyanova and, in difference from existing, considers not all means on accounts of individuals and companies, but only fixed-term deposit, i.e. stable resources. Practical value of the offered formula consists that it allows to increase efficiency of bank activity due to investment of capital in highly profitable investment projects.

№ 7 2014, стор. 23 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 427

Відомості про авторів

О. В. Венгерова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

O. Vengerova

candidate of economics, associate professor of Department of finance and credit, Classic Private University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Венгерова О. В. Підходи до визначення інвестиційного потенціалу комерційних банків. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 23–25.

Vengerova, O. (2014), “Approaches to determine the investment potential of commercial banks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 23–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.