EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ
І. В. Станкевич, Є. Г. Борисевич

Назад

УДК: 005.95/.96: 331.108.43: 338.4

І. В. Станкевич, Є. Г. Борисевич

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ

Анотація

У статті узагальнено особливості оцінювання праці управлінського персоналу організацій з огляду на те, що від професіоналізму та кваліфікації даних працівників залежить кінцевий результат функціонування всього підприємства.
При цьому зазначено, що особливого значення набуває така оцінка в одній із найдинамічніших сфер національної економіки, з точки зору швидкості зростання, — інформаційно-телекомунікаційній.
У роботі наведено аналіз сучасного ринку послуг зв'язку і обгрунтовано, що одним із перспективних та конкурентоспроможних його сегментів є ринок послуг телекомунікацій з використанням радіотехнологій — ринок послуг мобільного зв'язку.
Авторами зроблено висновок про те, що ринок послуг мобільного зв'язку залишається насиченим, з високим рівнем конкуренції, що змушує функціонуючі на ньому організації розширювати спектр послуг і запроваджувати інноваційні технології.
У роботі проаналізовано та узагальнено підході до оцінювання праці управлінських працівників провідних компаній даного ринку таких, як ПрАТ "Київстар", ПрАТ "МТС" та ТОВ "Астеліт". На прикладі досвіду даних компаній авторами статті зроблено висновки про певні особливості оцінювання праці управлінського персоналу організацій, що неминуче позначається на якості прийнятих управлінських рішень.

I. Stankevich, E. Borisevich

FEATURES LABOR EVALUATION OF MANAGEMENT PERSONNEL OF ORGANIZATIONS

Summary

This paper summarizes the features of the evaluation work management personnel of organizations in view of the fact that the professionalism and qualifications of employees data depends on the end result of the operation of the enterprise.
Thus, it is stated that special importance such an assessment in one of the most dynamic sectors of the national economy in terms of growth rate — information and telecommunications.
This paper presents an analysis of modern communication services market and proved that one of the promising and competitive segments of its telecommunications services market is the use of radio technology — the market of mobile services.
The authors concluded that the market for mobile services is saturated, highly competitive, which makes it functioning businesses and organizations to expand the range of services and introduce innovative technologies.
In this paper we analyzed and generalized approach to the evaluation of labor management staff of the market leading companies such as: JSC "Kyivstar", JSC "MTS" and LLC "Astelit". In the experience of these companies the authors conclusions about certain characteristics evaluation of labor management personnel of organizations, which inevitably affects the quality of management decisions.

№ 7 2014, стор. 86 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 463

Відомості про авторів

І. В. Станкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

I. Stankevich

сandidate of economic sciences, associate professor of the department of management and marketing, Odessa national academy of telecommunications named after A.S. Popov


Є. Г. Борисевич

доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

E. Borisevich

associate professor of the department of management and marketing, Odessa national academy of telecommunications named after A.S. Popov

Як цитувати статтю

Станкевич І. В., Борисевич Є. Г. Особливості оцінювання праці управлінського персоналу організацій. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7. С. 86–90.

Stankevich, I. and Borisevich, E. (2014), “Features labor evaluation of management personnel of organizations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 86–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.