EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРАДИГМА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. М. Крейдич

Назад

УДК: 330.322.2: 338.3

І. М. Крейдич

ПАРАДИГМА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті на основі дослідження концептів інвестиційних теорій виявлено відсутність дієвих інституціональних заходів. Доведено потребу у розробленні і впровадженні принципових наукових підходів та методологічного базису формування та реалізації інвестиційної політики розвитку промислових підприємств. Це передбачає використання рушійних механізмів стимулювання інвестиційної діяльності на основі розширеного відтворення виробничо-економічних систем. У результаті діяльність промислових підприємств скеровується на розвиток за рахунок коригування вагомості впливу зовнішніх та внутрішніх факторів інтенсифікації інноваційних процесів на темпи загальноекономічного прискорення. Результати наукового аналізу дефініцій інвестиційної діяльності дозволили виявити першооснови визначення економічної сутності інвестиційної політики підприємств. Встановлено тенденцію розуміння сутності інвестиційної політики з позицій теорії інституціонально-інформаційної економіки. У статті запропоновано трактування сутності "інвестиційної політики підприємства". Вона визначається як форма реалізації інвестиційної ідеології та економічної політики виробничо-економічної системи в розрізі найбільш важливих аспектів інвестиційної діяльності на окремих етапах її існування.

I. Kreidych

THE INDUSTRIAL ENTERPRISE'S DEVELOPMENT INVESTMENT POLICY PARADIGM

Summary

In the article the effective institutional measures absence was revealed on the basis of investment theory concepts research. The need for the development and implementation of fundamental scientific approaches and methodological basis of the industrial enterprises' investment policy formation and implementation was proved. It foresees the use of the driving mechanisms for investment activity stimulating based on the expanded reproduction of industrial and economic systems. As the result, the industrial activities directed on the development by adjusting the weight of the external and internal innovation processes intensification factors impact on the rate of general economic acceleration. The results of the scientific analysis of investment activity definitions revealed a primary basis for determining the economic nature of the enterprises' investment policy. The trend of understanding of the investment policy nature from the positions of institutional and information economics theory was established. The article offers interpretation of the essence of the "enterprise's investment policy". It is defined as a realization of investment ideology and economic policy of industrial and economic system form in the context of the most important aspects of investment at various stages of its existence.

№ 8 2014, стор. 11 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 335

Відомості про авторів

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

I. Kreidych

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

Як цитувати статтю

Крейдич І. М. Парадигма інвестиційної політики розвитку промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 11–16.

Kreidych, I. (2014), “The industrial enterprise's development investment policy paradigm”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 11–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.