EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ ЯК ФІНАНСОВИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ
Т. О. Шматковська, С. В. Колодій

Назад

УДК: 657.422.8

Т. О. Шматковська, С. В. Колодій

РОЗРАХУНКИ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ ЯК ФІНАНСОВИЙ АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ

Анотація

У статті подано трактування економічної сутності, змісту, класифікаційних характеристик та проведено пошук дефініції категоріально-понятійного аппарату щодо дебіторської заборгованості як фінансового активу підприємства.
Проаналізовано зарубіжний досвід щодо проблематики пошуку дефініції дебіторської заборгованості в розрізі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Охарактеризовано поліаспектні підходи щодо класифікаційних ознак дебіторської заборгованості. Встановлено, що в умовах суттєвої диференціації класифікаційних ознак, на преваліюючій більшості суб'єктів господарювання, класифікація дебіторської заборгованості, яка застосовується в прикладній діяльності є суттєво регламентованою та орієнтованою виключно на діючий в нашій країні План рахунків.
У публікації надано обгрунтування того, що вибір та впровадження в практику господарювання поліаспектної класифікації дебіторської заборгованості є необхідною та беззаперечною умовою для виявлення існуючих тенденцій та формування цілісних висновків за результатами діагностики фінансового стану суб'єкта господарювання, а відповідно — напрацювання комплексу системних пропозицій щодо покращення його діяльності в перспективі.

T. Shmatkovska, S. Kolodiy

SETTLEMENTS WITH THE BUYERS AND CUSTOMERS AS THE FINANCIAL ASSET OF THE ENTERPRISE: ECONOMIC ESSENCE, DEFINITIONS AND APPROACHES TO THE CLASSIFICATION

Summary

The article presents the interpretation of the economic essence, content, the classifications and conducted a search of a definition of categorical and conceptual apparatus of the receivable as a financial asset of the enterprise.
Analyze foreign experience on the issue of finding definitions of receivables in the context of international standards of accounting and financial reporting. Characterized multifaceted approaches on the classification indication of receivables. It is established that in conditions of significant differentiation, classification indication, on prevalue of most entities, the classification of receivables, which is used in applied activity is substantially limited and focused solely on acting in our country chart of accounts.
In publishing the substantiation that the selection and implementation in practice of economic activity faceted classification of receivables is an essential and indisputable condition to identify current trends and holistic conclusions on the results of diagnostics of the financial condition of the business entity, and accordingly — the time of the complex system of proposals for improving its operation in the future.

№ 8 2014, стор. 111 - 116

Кількість переглядів: 397

Відомості про авторів

Т. О. Шматковська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

T. Shmatkovska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk


С. В. Колодій

студент інституту економіки та менеджменту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

S. Kolodiy

student of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

Як цитувати статтю

Шматковська Т. О., Колодій С. В. Розрахунки з покупцями і замовниками як фінансовий актив підприємства: економічна сутність, визначення та підходи до класифікації . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 8. С. 111–116.

Shmatkovska, T. and Kolodiy, S. (2014), “Settlements with the buyers and customers as the financial asset of the enterprise: economic essence, definitions and approaches to the classification”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 111–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.