EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ
Т. Г. Бусарєва

Назад

УДК: 339.92

Т. Г. Бусарєва

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ

Анотація

Тіньова економіка є складовою частиною об'єктивної економічної реальності та специфічним економічним явищем, якого як окремої галузі, сфери або сектора економіки ні існує. Тіньова економіка прихована від обліку, інтегрована в усі сектори і галузі економіки і виявляється в різних формах економічних стосунків (прихованих, фіктивних, неформальних), що підтверджує її існування і постійне відтворення. Перші спроби вивчення історії тіньової економіки датовані початком 1970 року видатними вченими Р. Беккером, П. Мауро, Е. Банфілдом, однак оцінка розміру тіньового сектору національних економік з'явилася лише на початку ХХІ століття. Причини відходу в тінь в основному дві, по-перше, це зменшення податкового навантаження та витрат на легалізацію для неврахованої економіки та уникнення кримінального покарання та по-друге, корумпованість чиновників і бюрократії, які заважають здійсненню легальних дій. Проблема тінізації економіки є актуальною і для України на початку ХХІ століття адже тіньова активність деформує ринковий механізм, податкову систему, деструктивно впливає на режим конкуренції, негативно позначається на грошово-кредитній системі та стані державних фінансів взагалі. Частка "тіньової" економіки в Україні б'є рекорди в Європі досягнувши в 2013 році 49,3% від ВВП, що по оцінкам фіскальних органів розподіляється таким чином: 170 млрд грн. складає зарплата в "конвертах", 100 млрд грн. — доходи власників активів, виведення безготівкових засобів у готівкову форму або на інвалютні рахунки в іноземних банках, 35 млрд грн. — неофіційні платежі, 45 млрд грн. — основні засоби, матеріальні ресурси і послуги тіньового сектору. Можна стверджувати, що тіньова економіка є складним соціально-економічним процесом, яке здійснюється, порушуючи чинне законодавство, приховуючись від органів державного управління та контролю.

T. Busarieva

SHADOW ECONOMY OF UKRAINE: REASONS AND WAYS OF ITS MINIMIZATION

Summary

A shadow economy is a component part of the economic reality and specific economic phenomenon, which however as the separate industry, sphere or sector of economy, does not exist. A shadow economy is hidden from an account, integrated in all the sectors and industries of the economy and appears in different forms of economic relations (hidden, fictitious, informal), that confirms its existence and permanent recreation. The maiden attempts of the studies of the history of the shadow economy are dated at the beginning of the 1970 by prominent scientists, such as P. Mauro Bekkerom, E. Banfildom, however the official sizes of the shadow economy appeared at the beginning of XXI century. However, there are two main reasons of the departure in shade, firstly, it diminishes the tax loading and charges on legalization for not counted economy and avoid the criminal punishment and secondly, corrupted officials and bureaucracy, which interferes with realization of legal actions. A problem of the shadow economy is actual for Ukraine at the beginning of XXI century in fact the shadow activity deforms a market mechanism, tax system, destructively influences on the mode of competition, negatively influences on the money-and-credit system and the state of state finances in general. In fact the part of "shadow" economy of Ukraine has records in Europe, attaining in 2013 years on the level of 49,3% from GDP, that on the estimations of fiscal organs distributed in the following way: 170 milliards of UAH are made by a pay-envelope in "envelopes", 100 milliards of UAH — profits of proprietors of assets, leadingout of cashless facilities, in an available form or on accounts in foreign currency, 35 milliards of UAH — unofficial payments, 45 milliards of UAH — fixed assets, financial resources and services of shadow sector. A shadow economy is a difficult socio-economic process, which is carried out in contempt of current legislation, hidden from the organs of state administration and control.

№ 9 2014, стор. 75 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 237

Відомості про авторів

Т. Г. Бусарєва

асистент кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

T. Busarieva

assistant of the department of international economics of SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.