EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ
В. Д. Бєлік

Назад

УДК: 331: 664 (477)

В. Д. Бєлік

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СФЕРИ

Анотація

На трансформаційному етапі розвитку економіки Україна постала перед проблемою зміни економічних відносин в енергетичній сфері, де першочергового значення набуває раціональне управління цими процесами. Зокрема це стосується головної рушійної сили, найціннішого багатства — людського капіталу, роль якого нині належним чином не усвідомлюється й не оцінюється. Цей фактор розглядається як джерело економічного зростання енергетичної сфери. Найважливіша проблема полягає в тому, що протягом десятиріч триває знецінення людського капіталу, і якщо не зупинити цей процес, підприємства енергетичної сфери не зможуть прогресивно розвиватися й бути рівноправними членами енергетичного співтовариства. Методи визначення вартості людського капіталу не завжди можуть бути адаптовані й використані для визначення його ринкової вартості на підприємствах енергетичної сфери. Разом з тим існуючі методичні підходи не завжди відображають усі аспекти цієї проблеми. У статті розроблено шляхи підвищення ефективності управління персоналом на основі визначення ринкової вартості людського капіталу підприємства енергетичної сфери з метою забезпечення його стабільного економічного зростання та підвищення інвестиційної привабливості. З метою удосконалення управління людським капіталом на підприємствах енергетичної сфери нами запропоновано новий підхід до його управління через розробку методики та програмного забезпечення визначення ринкової вартості людського капіталу.

V. Belik

THE MANAGEMENT OF THE HUMAN CAPITAL AT THE ENTERPRISES OF POWER SPHERE

Summary

On the stage of development the economy Ukraine has faced problem of change of economic relations in power sphere where prime value gets rational management of these processes. In particular, it concerns the main driving force, the most valuable riches — the human capital which role nowadays properly is not realized and is not estimated. This factor is considered as a source of economic growth of power sphere. The major problem consists that during decades depreciation of the human capital is carried out and if not to stop this process, the enterprises of power sphere not can to develop and be equal in rights members of power community progressively. The methods of definition of cost of the human capital can be not always adapted and used for definition of its market cost at the enterprises of power sphere. At the same time existing methodical approaches not always display all aspects of this problem. In the article the ways of increase of management efficiency are developed by the personnel on the basis of definition of market cost of the human capital of the enterprises of power sphere with the purpose of maintenance of their stable economic growth and increase of investment appeal. With the purpose of perfection of management by the human capital at the enterprises of power sphere we offer the new approach to its management through development of technique and the software of definition of market cost of the human capital.

№ 9 2014, стор. 98 - 100

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 244

Відомості про авторів

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет", м. Ялта

V. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution "the Crimean humanitarian university", Yalta

Як цитувати статтю

Бєлік В. Д. Управління людським капіталом на підприємствах енергетичної сфери. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 98–100.

Belik, V. (2014), “The management of the human capital at the enterprises of power sphere”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 98–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.