EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. М. Сокотенюк

Назад

УДК: 338.4

С. М. Сокотенюк

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті наголошено на ролі держави в забезпеченні економічної безпеки газорозподільних підприємств, на існуванні декількох аспектів взаємовідносин держава — підприємство. Держава як об'єкт безпеки представляє об'єднаного споживача: населення і підприємства, для яких послуги, що надаються газорозподільними підприємствами, мають бути технічно і економічно доступними, не викликати аварійних ситуацій і забруднення навколишнього середовища. Зазначено, що стан об'єкту визначається технічним станом газорозподільних мереж, їх розгалуженістю і щільністю, для можливості підключення нових споживачів, і ціною.
Діяльність державних структур в ролі суб'єкта економічної безпеки забезпечується через здійснення бюджетної, фіскальної політики, шляхом прийняття законодавчих актів, регулювання діяльності природно-монопольних сегментів ринку. Наведено ряд нормативно-правових актів, які регламентують діяльність газорозподільних підприємств із зазначенням основних її напрямів, що підлягають управлінню, контролю, або регулюванню з боку державних інституцій. Виділено їх визначальні моменти.
Підкреслено, що державні структури самі можуть виступати в ролі джерела загроз економічній безпеці газорозподільних підприємств.
Доведено пріоритетність ролі держави в досягненні економічної безпеки газорозподільних підприємств, що полягає у вирішенні суперечності між постачальником послуг, в останні роки, представленим переважно, приватним капіталом, що самостійно через дію теорії "фіаско" ринку, не здатен узгодити свої приватні інтереси із соціально-економічними потребами суспільства і споживачем: населенням і підприємствами.

S. Sokotenyuk

ROLE OF GOVERNMENT IN ENSURING ECONOMIC SECURITY OF GAS DISTRIBUTION COMPANIES

Summary

The article emphasized the state's role in ensuring economic security of gas distribution companies, the existence of several aspects of relations between the state enterprise. State — object security represents consumer associations: people and enterprises for whom the services provided gas distribution companies have to be technically and economically reasonable, to cause accidents and pollution. It is noted that the state of an object is determined by the technical condition of gas distribution networks, their branching and density connectivity for new customers, and price.
The state authorities as a subject of economic security is ensured through the implementation of the budget, fiscal, policy, through the adoption of legislation regulating natural monopoly segments. Shows the number of legal acts that regulate the activity of gas distribution enterprises indicating its main areas subject to the management, control or regulation by the state institutions. Highlight their defining moments.
It is emphasized that the state structures themselves can act as a threat to economic security of gas distribution companies.
We prove the priority of the state's role in achieving economic security of gas distribution companies, which is to solve the contradiction between the service provider, in recent years, represented mainly by private capital, through the action of their own theory of "failure" of the market, is not able, to reconcile their private interests with the socio-economic needs of society and the consumer: the people and businesses.

№ 9 2014, стор. 101 - 106

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 446

Відомості про авторів

С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет Україні "КПІ"

S. Sokotenyuk

аssistant Department of International Economics National Technical University of Ukraine "KPI"

Як цитувати статтю

Сокотенюк С. М. Роль держави в забезпеченні економічної безпеки газорозподільних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 101–106.

Sokotenyuk, S. (2014), “Role of government in ensuring economic security of gas distribution companies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 101–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.