EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ АРГУМЕНТІВ ТА ПОДОЛАННЯ ДУАЛІЗМУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
І. П. Ткаченко, А. О. Галкіна, О. Ю. Самарський

Назад

УДК: 336.64

І. П. Ткаченко, А. О. Галкіна, О. Ю. Самарський

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ АРГУМЕНТІВ ТА ПОДОЛАННЯ ДУАЛІЗМУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті визначено подвійну мету необхідності підвищення ефективності сфери виробництва комплексу соціальнокомунальних послуг у регіоні: підвищення рівня комфортності отримання послуг населенням та підвищення економічної ефективності підприємств, що здійснюють їх виробництво; визначено сучасний інструментарій управління якістю житлово-комунальних послуг, узагальнено результати бенчмаркінгу досвіду, практик та рекомендацій ведення житлово-комунального господарства, визначено необхідність та практичну значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану, основні завдання здійснення фінансового аналізу підприємств житлово-комунального господарства.

I. Tkachenko, А. Galkina, O. Samarsky

DETERMINATION OF BASIC ARGUMENTS AND OVERCOMING OF DUALISM ARE IN THE PROCESS OF FORMING OF THE FINANCIAL-ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Summary

In the article the double aim of necessity of increase of efficiency of sphere of production of complex of socialcommunal services is certain in a region: increase of level of comfort of receipt of services by a population and increase of economic efficiency of enterprises that carry out their production; the modern tool of quality management of housing and communal services is certain, the results of benchmarking experience, practices and recommendations of conduct of housing and communal services are generalized, a necessity and practical meaningfulness of systematic estimation of the financial state of enterprises of housing and communal services are certain, that a substantial role belongs to in providing of him the stable financial state, basic tasks of realization of financial analysis of enterprises of housing and communal services.

№ 9 2014, стор. 121 - 125

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 173

Відомості про авторів

І. П. Ткаченко

к. е. н. доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

I. Tkachenko

candidate of economic sciences, Dniprodzerzhynsk state technical university


А. О. Галкіна

студентка, Дніпродзержинський державний технічний університет

А. Galkina

students, Dniprodzerzhynsk state technical university


О. Ю. Самарський

студент, Дніпродзержинський державний технічний університет

O. Samarsky

students, Dniprodzerzhynsk state technical university

Як цитувати статтю

Ткаченко І. П., Галкіна А. О., Самарський О. Ю. Визначення основних аргументів та подолання дуалізму у процесі формування фінансово-економічного механізму розвитку підприємств житлово-комунального господарства . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 121–125.

Tkachenko, I., Galkina, А. and Samarsky, O. (2014), “Determination of basic arguments and overcoming of dualism are in the process of forming of the financial-economic mechanism of development of enterprises of housing and communal services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 121–125.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.