EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Н. М. Мезенцева, Т. Г. Моторіна, С. М. Громова

Назад

УДК: 331.2.01

Н. М. Мезенцева, Т. Г. Моторіна, С. М. Громова

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Анотація

Успішна діяльність будь-якої організації немислима без аналізу трудових показників, який дозволяє більш точно оцінити техніко-економічний потенціал, визначити резерви ефективного використання працівників підприємства, покращення організації, умов праці та її оплати. Одним із способів внутрішньої оцінки діяльності підприємств, зокрема, аналізу трудових показників, являється створення особливого напряму діяльності — внутрішнього контролю трудової сфери (персоналу), що і обумовлює актуальність даної статті.
Винятково важлива роль оплати праці у функціонуванні економіки зумовлена тим, що вона має одночасно виконувати ряд функцій: відтворювальну, стимулюючу, регулюючу, соціальну, вимірювально-розподільчу, ресурсно-розміщувальну, функцію формування платоспроможного попиту населення, функцію забезпечення матеріального стимулювання працівників.

N. Mezenueva, T. Motorina, S. Gromova

THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC MECHANISM ARE DURING REALIZATION OF CONTROL OF PAYMENT OF LABOUR

Summary

Successful activity of any organization is unthinkable without the analysis of labour indexes, which allows more exactly to estimate tekhniko, is economic potential, to define backlogs of the effective use of workers of enterprise, improvement of organization, terms of labour and his payment. One of methods of internal estimation of activity of enterprises, in particular, to the analysis of labour indexes, there is creation of the special direction of activity — internal control of labour sphere (to the personnel), that stipulates actuality of this article.
Exceptionally the important role of payment of labour in functioning of economy is predefined that it must simultaneously execute the row of functions: reproductive, stimulant, regulative, social, instrumentation distributive, resursno-rozmischuval'nu, function of forming of solvent demand of population, function of providing of financial stimulation of workers.

№ 9 2014, стор. 131 - 135

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 497

Відомості про авторів

Н. М. Мезенцева

к. е. н., доцент, зав. кафедрою обліку та менеджменту, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

N. Mezenueva

c. e. s., associate professor, zav. by the department of account and management Krivorozhskiy faculty SHEE "Zaporіzhzhya national university"


Т. Г. Моторіна

студентка спеціальності "Облік і аудит", Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

T. Motorina

a student of speciality is "Account and audit" Krivorozhskiy faculty SHEE "Zaporіzhzhya national university"


С. М. Громова

студентка спеціальності "Облік і аудит", Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

S. Gromova

a student of speciality is "Account and audit" Krivorozhskiy faculty SHEE "Zaporіzhzhya national university"

Як цитувати статтю

Мезенцева Н. М., Моторіна Т. Г., Громова С. М. Теоретичні аспекти управління соціально-економічного механізму при здійсненні контролю оплати праці. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 9. С. 131–135.

Mezenueva, N., Motorina, T. and Gromova, S. (2014), “Theoretical aspects of management of socio-economic mechanism are during realization of control of payment of labour”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 131–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.