EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАМІРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
А. О. Семенчук

Назад

УДК: 658.5

А. О. Семенчук

СТРАТЕГІЧНІ НАМІРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто основні тенденції формування стійких конкурентних переваг підприємства на основі стратегічного планування і виокремлення стратегічних намірів, які забезпечують підприємству сильну конкурентну позицію на ринку. Розглядаючи стратегічні наміри, не можна не акцентувати увагу на взаємозв'язку їх з конкурентною позицією підприємства на ринку. Доцільно зазначити, що стратегічні наміри показують, у якій сфері, за допомогою чого та як ми збираємося одержати конкурентні переваги. Але для досягнення такого становища підприємству необхідно визначити ефективні напрямки розвитку підприємства, оцінити його стратегічні можливості та спрогнозувати результативність досягнення поставлених цілей відповідно до застосовуваної стратегії. В свою чергу, конкурентна стійкість підприємства забезпечується ефективними управлінськими рішеннями підприємства, які окреслені чітко сформованими стратегічними намірами та наявністю механізму до їх реалізації. За відсутності проведення адекватної та своєчасної оцінки рівня власного конкурентного потенціалу, виявлення та аналізу факторів безпосереднього впливу на конкурентні позиції підприємства, його керівництво унеможливлює розробку та впровадження дієвої стратегії.

A. Semenchuk

STRATEGIC INTENTS PROVIDING OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The article considers the main trends in the formation of sustainable competitive advantages, based on strategic planning and the selection of strategic intents, which provide the company a strong competitive position in the market. Considering the strategic intentions, we cannot focus on the relationship with their competitive position of the enterprise on the market. Useful to note that the strategic intentions show, in any field, what we intend to gain a competitive advantage. But to achieve such a situation the company should determine the effective directions of development of the enterprise, to evaluate its strategic options and to predict the performance goals in accordance with the chosen strategy. In turn, competitive stability of the enterprise is efficient managerial decisions enterprises, which outlined clearly defined strategic intentions and the mechanism of their implementation. In the absence of adequate and timely assessment of the level of their competitive potential, identifying and analyzing factors of direct influence on the competitive position of the company, its management makes it impossible to develop and implement effective strategies.

№ 10 2014, стор. 33 - 35

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 646

Відомості про авторів

А. О. Семенчук

к. е. н, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

A. Semenchuk

PhD, associate professor the Department of business Economics, Vadym Hetman Kyiv National Economics University

Як цитувати статтю

Семенчук А. О. Стратегічні наміри забезпечення конкурентоспроможності підприємств України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 33–35.

Semenchuk, A. (2014), “Strategic intents providing of competitiveness of the enterprises of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 33–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.