EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ДОХІДНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ
О. І. Копилюк, М. Я. Ревич

Назад

УДК: 336.71:336.14

О. І. Копилюк, М. Я. Ревич

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ДОХІДНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

Анотація

Розглянуто методичний інструментарій для оцінки впливу на фінансовий результат діяльності банків і запропонована мереживна модель кореляційних зв'язків впливу доходів та чистого прибутку на прибутковість банків України. Здійснено по груповий аналіз середніх значень дохідності та прибутковості банківських установ. Використання математичного інструментарію дозволило систематизувати середні значення дохідності і прибутковості банків України в розрізі їх груп, що дозволило здійснити прогнозування доходів по банках України на найближчу перспективу з використанням лінійних моделей тренду. Для визначення взаємозв'язків та взаємовпливів системних чинників на формування прибутку банківського сектору економіки здійснено кореляційно-регресійний аналіз впливу системоутворюючих груп чинників на дохід та чистий прибуток аналізованих нами всіх груп банків.

O. Kopylyuk, M. Revych

ANALYSIS AND EVALUATION OF PROFITABILITY AND BANK PROFITABILITY UKRAINE

Summary

Consider methodological tools to assess the impact on the financial performance of the Bank and the proposed lace pattern correlations impact revenues and net income for the profitability of banks in Ukraine. Done by group analysis of mean values yield and profitability of banks. Using mathematical tools allowing organize averages yield and profitability of banks of Ukraine in the context of groups allowed to make revenue forecasts by banks in Ukraine in the near future using linear models trend. To determine the interrelationship and mutual influence of systemic factors on the formation of the profits of the banking sector by correlation and regression analysis of influencing factors on system-group income and net income we analyzed all groups of banks.

№ 10 2014, стор. 66 - 71

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 205

Відомості про авторів

О. І. Копилюк

к. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Львівська комерційна академія

O. Kopylyuk

рrofessor, Ph.D. in Economics, Head of the Department of Banking, Lviv Academy of Commerce


М. Я. Ревич

аспірант, Львівська комерційна академія

M. Revych

Postgraduate, Lviv Academy of Commerce

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.