EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
С. С. Нешик

Назад

УДК: 351.71

С. С. Нешик

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Анотація

У статті розглянуто підходи щодо визначення державної екологічної політики. Обгрунтовується, що у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі недостатньо уваги приділяється ролі органів державного управлінні у прийнятті рішень екологічного характеру та впливу територіальних спільнот на формування екологічної політики. На нашу думку, покращення екологічного стану держави не можливе без залучення населення окремих регіонів до формування дієздатних заходів із забезпечення екологічної безпеки, адже саме місцеве населення володіє інформацією про реальний екологічний стан, що склався на території їх проживання, а це є головною передумовою визначення чітких орієнтирів та пріоритетних напрямів дій для досягнення поставлених цілей. Реалізовувати ефективну екологічну політику надзвичайно складно, адже її потрібно проводити не ізольовано, а в контексті соціально-економічних, політичних та правових реалій.

S. Neshyk

THE BASIC QUESTIONS OF PUBLIC POLICY ON QUESTIONS OF THE GUARD OF ENVIRONMENT

Summary

In the article approaches in relation to determination of public ecological policy are considered. Grounded, that in domestic and foreign scientific literature not enough attention spared the role of organs of public administration in making decision and influence of territorial associations ecological character on forming of ecological policy. To our opinion, improvement of the ecological state of the state not possible without bringing in population of separate regions to forming of capable measures on providing of ecological safety in fact a local population owns information about the real ecological state which was folded on territory of their dwelling, and it is main pre-condition of determination of clear guides and priority directions of actions for achievement of the put aims. To realize an efficiency ecological policy extraordinarily difficultly, in fact it needs to be conducted it is not isolated, but in the context of socio-economic, political and legal realities.

№ 10 2014, стор. 153 - 156

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 530

Відомості про авторів

С. С. Нешик

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

S. Neshyk

PhD Student of Legislation Institute of Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Нешик С. С. Основні питання державної політики з питань охорони довкілля . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 153–156.

Neshyk, S. (2014), “The basic questions of public policy on questions of the guard of environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 153–156.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.